เกษตรฯ ตีตรา “ข้าวสาร Q” คุณภาพเกรดพรีเมี่ยม

เกษตรฯ ปั้นต้นแบบ ผลิต ข้าวสาร Q” นำร่องเมืองศรีสะเกษ การันตีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดทั้งโมเดิร์นเทรดและระบบออนไลน์ ขยายผลพัฒนาสู่นาข้าวแปลงใหญ่ ดึงสหกรณ์-โรงสีข้าว ร่วมแจมเพิ่มทางเลือกผู้บริโภค

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้บูรณาการร่วมกับกรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตข้าว Q นำร่องในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งพัฒนายกระดับการผลิตข้าวที่ได้มาตรฐานอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยส่งเสริมและผลักดันแหล่งปลูกข้าวให้ได้รับมาตรฐาน จีเอพี (GAP) โรงสีข้าวได้รับมาตรฐาน จีเอ็มพี (GMP) และผลิตภัณฑ์ข้าวสารต้องได้รับมาตรฐานสินค้าข้าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงสีข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เบื้องต้นได้พัฒนาต้นแบบการผลิตข้าว Q ให้กับสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ซึ่งมีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 36 ราย รวมพื้นที่ 507 ไร่ ดำเนินการผลิตข้าวเปลือกภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งได้ยกระดับการผลิตข้าวหอมมะลิเข้าสู่มาตรฐาน GAP (มกษ. 4400-2552) ขณะเดียวกันยังได้ผลักดันโรงสีของสหกรณ์ฯ ให้ได้รับรองมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสาร Q ทั้งระบบครบวงจร รวมถึงการบริหารจัดการเชื่อมโยงข้าวเปลือกอย่างมีประสิทธิภาพด้วย

มกอช. ได้เติมเต็มองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงสีของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ให้มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางผลิตข้าวสาร Q ตามหลักเกณฑ์การรับรองผลิตภัณฑ์ (product certification) ของสินค้าข้าว ทั้งยังฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางเคมีและกายภาพ นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการวางแผนการเกี่ยวข้าวและบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการ พร้อมแนะนำวิธีลดความชื้นอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้าวเปลือกคุณภาพสอดคล้องตามมาตรฐาน และได้ประสานผู้ตรวจประเมินจากกรมการข้าวให้ตรวจประเมินและรับรองข้าวสาร Q ของกลุ่มฯ ดังกล่าวด้วยนางสาวเสริมสุข กล่าว

นางสาวเสริมสุข กล่าวอีกว่า เพื่อให้สินค้าข้าวสาร Q มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค มกอช. ได้ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวสาร Q ให้กับโรงสีต้นแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ามีทั้งขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม 1 กิโลกรัม 500 กรัม และ 250 กรัม ภายใต้แบรนด์ (brand) เฉพาะว่า ข้าวสาร Q” ถือเป็นข้าวสารคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้ มกอช. ยังได้ส่งเสริมให้จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าข้าวสาร Q ด้วยระบบคิวอาร์ เทรซ (QR Trace) พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดโดยการประสานกับโมเดิร์นเทรด และส่งเสริมการจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ ดีจีที ฟาร์ม ดอทคอม (www.dgtfarm.com) ด้วย

อีกทั้งยังส่งเสริมการออกบู๊ธแสดงสินค้าในงานโรดโชว์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวสาร Q ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าข้าวสาร Q เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากผู้บริโภคจะได้รับข้าวสารคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมและมีความปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรได้กำไรเพิ่มขึ้นจากการขายข้าวเปลือก ตันละ 200-500 บาท และโรงสีสหกรณ์ฯ สามารถจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิได้ในราคาสูงขึ้น กว่า 40%

ปี 2561 นี้ มกอช. ได้มีแผนเร่งพัฒนาต่อยอดโครงการดังกล่าวตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายเชื่อมโยงนาข้าวแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พร้อมส่งเสริมให้โรงสีข้าว GMP ที่มีกว่า 100 แห่ง เข้าร่วมผลิตข้าวสาร Q เพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวสารให้ตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับของผู้ค้าและผู้ส่งออก อนาคตเชื่อมั่นว่า ข้าวสาร Q จะได้รับการตอบรับดี และเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นนางสาวเสริมสุข กล่าว