ยก ศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่อง ต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเกษตร ชิมผัก ผลไม้ปลอดภัย สดใหม่จากต้น

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้เกษตรกรสามารถเข้ามาศึกษา และเรียนรู้ผ่านของจริง มีเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ให้ความรู้ และเกษตรกรรายอื่น ๆ ในชุมชน เข้าร่วมเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ชุมชนต้องการทุกอำเภอทั่วประเทศ

ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปี มี ศพก. แล้ว จำนวน 882 ศูนย์ มีเครือข่าย ศพก. จำนวน 10,523 ศูนย์ ซึ่งสวนผักปากช่อง ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากช่องให้เป็น 1 ใน 10 ศพก.เครือข่ายที่มีความพร้อมทั้งด้านเกษตรกรต้นแบบ ด้านสถานที่ และด้านองค์ความรู้ในการเป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการทำสวนผักให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หรือผู้สนใจทั่วไป

ศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่อง มีเกษตรกรต้นแบบ คือ นายชยพล กลมกล่อม เน้นการปลูกผักคุณภาพ ปลอดภัย ปลอดสารพิษต่อผู้บริโภค อาทิ กุยช่ายเขียวและขาว ขึ้นฉ่าย เมล่อน กวางตุ้งใต้หวัน ผักสลัด ผักกาดหอม คะน้าผักชี มะนาว มันสำปะหลัง ข้าวโพดหวาน มะเขือเทศเชอร์รี่ เป็นต้น

รวมทั้งเป็นแปลงทดลองที่ทำการวิจัยร่วมกับเกษตรกรประเทศเกาหลีใต้ ด้วยการแบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อทำการปลูกพืชพันธ์ใหม่ๆ พร้อมชักชวนให้เกษตรกรผู้ปลูกผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น กว่า 30 ราย มารวมกลุ่มกันจัดตั้งตลาด โดยการนำสินค้าจากการทำการเกษตรของตนเองเข้ามาขาย พร้อมเชื่อมโยง ศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่อง พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรสมาชิก และชมรมการท่องเที่ยวเขาใหญ่

จัดเส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางปั่นจักรยาน ให้นักท่องเที่ยวได้แวะชมวิถีชีวิตการเกษตร ร่วมทำกิจกรรมกับเกษตรกร ทั้งการปลูกผัก เก็บผัก ผลไม้สดๆ จากไร่ หรือหากอยากนอนพัก ชมบรรยากาศ ก็มีบ้านพักโฮมสเตย์ไว้ให้บริการ เป็นการบริหารที่ครบวงจร ทั้ง กิน พัก เที่ยว ช็อป ไว้ในพื้นที่เดียวกัน สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

นอกจากการดำเนินการของ ศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่อง ที่ทำร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่แล้ว ยังมีการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยการเข้าไปให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะให้แก่เกษตรกรเพิ่มเติม จึงทำให้ ศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่อง กลายเป็นจุดท่องเที่ยว แหล่งศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในอนาคต สมาชิก ศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่อง จะวางแผนด้านการตลาด โดยการกำหนดปริมาณความต้องการซื้อไว้ล่วงหน้า แล้วจึงจะดำเนินการผลิต จะไม่ปลูกไว้เพื่อรอจำหน่ายเหมือนเช่นเดิม

แม้จะได้ปริมาณผลผลิตที่น้อยแต่เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเดิมได้นั่นเอง และจะทำการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้รับมาตราฐานสินค้าเกษตร GAP รวมทั้งการสร้างแบรนด์สินค้าของ ศพก.เครือข่ายสวนผักปากช่องเพื่อขยายตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้น

เมื่อเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีความมั่นใจในอาชีพเกษตรกรรมว่ามีความมั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรก็จะมีความสุขในการทำงาน ประเทศก็จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ เพราะรากฐานของเราแข็งแรง นายสำราญ กล่าว