กฟผ.- มติชน ชวนเยาวชนรุ่นใหม่ตามรอยพ่อ โครงการ “เรียนรู้ชีววิถี เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง”

จากความมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น้อมนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน กอปรกับพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานเมื่อครั้งที่ทรงประทับแรม ณ เขื่อนสิรินธร อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 ทำให้เป็นที่มาของการจัดตั้ง โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2542  และได้มีการจัดตั้งโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นทางการในปี 2546 โดยมุ่งให้ความสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์น้ำ การปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการสำคัญ คือ การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพแทนการใช้สารเคมี และมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน

โครงการชีววิถีฯ นับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับความสนใจจากหน่วยงานองค์การต่างๆ ในวงกว้าง โดยมุ่งสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการดำเนินงานเพื่อสังคม ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ระหว่างธรรมชาติและการดำรงชีวิตของมนุษย์ รู้จักนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง โดยเน้นเรื่องปลอดสารพิษเป็นหลักสำคัญ และไม่ก่อหนี้สิน ผสมผสานกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงการรักษาและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในท้ายที่สุด

image02

และเพื่อเป็นการตอกย้ำในการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้จับมือกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ เรียนรู้ชีววิถี เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 โดยคัดเลือกคนรุ่นใหม่ อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน พร้อมร่วมเดินทางไปสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนต้นแบบชีววิถี และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิเช่น เยี่ยมชมเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ความก้าวหน้าชีววิถีเพื่อสังคมไทย, เสวนาชีววิถีกับคนรุ่นใหม่, เยี่ยมชมความสำเร็จชุมชนชีววิถีชนะเลิศ พ.ศ.2558 ณ หมู่บ้านโคกน้อย ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู พร้อมร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปต่างๆ ที่น่าสนใจ ถือเป็นหนึ่งในโอกาสสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจ จากการระดมความคิดเห็นเพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดโครงการชีววิถี ไปสู่ภาคปฏิบัติที่ทำได้จริง และมีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต  

image01

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ เรียนรู้ชีววิถี เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงโดยสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครมาที่ [email protected] ประกาศรายชื่อในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ เพจชีววิถี https://www.facebook.com/chivavithee/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2580-0021 ต่อ.1614