โกโก้ พืชทางเลือกมาแรง

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน โกโก้เป็นพืชทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจากการติดตามของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 (สศท.10) พบว่า เกษตรกรหันมาปลูกต้นโกโก้เป็นพืชเสริมในสวนปาล์มน้ำมัน และสวนมะพร้าว เนื่องจากโกโก้เป็นพืชที่ต้องการร่มเงา นับเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งแก่เกษตรกร โดยโกโก้ปลูกได้ทั้งเชิงเดี่ยว และแซมในพืชอื่น หากปลูกในสวนมะพร้าว 1 ไร่ สามารถแซมโกโก้ได้ประมาณ 84 ต้น และในสวนปาล์ม 1 ไร่ สามารถปลูกแซมโกโก้ได้ประมาณ 54 ต้น

สำหรับ โกโก้ เป็นไม้ผลที่เจริญเติบโตเร็ว สามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่อายุ 3 ปี เมื่อต้นยิ่งมีอายุมาก ยิ่งให้ผลผลิตสูง ช่วยเรื่องความสมบูรณ์ของดิน เนื่องจากโกโก้ที่ปลูกมานาน จะมีเศษใบไม้ทับถมเน่าเปื่อยผุพังตามธรรมชาติกลายเป็นอินทรียวัตถุอย่างดี ประกอบกับโกโก้เป็นไม้ใบใหญ่มีใบมากและร่มเงาทึบ บริเวณใต้ต้นจึงไม่มีวัชพืช จึงมีส่วนช่วยให้ไม่ต้องคอยกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มและสวนมะพร้าวนั่นเอง

คุณนิตย์ ตั่นอนุพันธ์ หนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า คุณนิตย์ ได้ปลูกโกโก้แซมในสวนปาล์มน้ำมัน และมะพร้าว รวมกว่า 3,000 ต้น ในเนื้อที่ 55 ไร่ โดยเป็นโกโก้พันธุ์ชุมพร 1 และชุมพร 2 ซึ่งโกโก้จะให้ผลผลิตเร็ว และให้ผลผลิตเต็มที่ในช่วงปีที่ 6

ปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้ารวมกลุ่มกับคุณนิตย์ รวม 6 ราย ซึ่งมีโกโก้ที่ให้ผลผลิตแล้วกว่า 6,000 ตัน โดยจะมีบริษัทเอกชนรับซื้อเมล็ดตากแห้งเพื่อส่งออกในราคา กิโลกรัมละประมาณ 40-50 บาท และขณะนี้กำลังขยายเนื้อที่ปลูกโกโก้เชิงเดี่ยวอีกประมาณ 104 ไร่  โดย 1 ไร่ จะสามารถปลูกโกโก้ได้ 155 ต้น ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งเฉลี่ย 7 กิโลกรัม/ต้น/ปี

ทั้งนี้ โกโก้ 1 ไร่ (เชิงเดี่ยว) จะทำรายได้ประมาณ 62,000 บาท ต่อปี มีต้นทุนการปลูกรวมตลอดการเก็บเกี่ยว ควักเมล็ด ใส่ถุงหมัก เฉลี่ยประมาณ 15,500 บาท  ให้กำไรเฉลี่ย ไร่ละ 46,500 บาท ซึ่งเกษตรกรผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี โทร. (032) 337-951 หรือสอบถามได้ที่ คุณนิตย์ ตั่นอนุพันธ์ โทร. (061) 674-3317 ซึ่งยินดีให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่สนใจปลูกโกโก้