เอสซีจี ผนึกพลังชุมชนและภาครัฐ ขยายพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ใน จ.ลำปาง ผลักดันชุมชนสู่การพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

เอสซีจี โดย นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดลำปาง เครือข่ายชุมชน และจิตอาสารักษ์น้ำจากทั่วประเทศ ร่วมกันสานต่อโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” ขยายพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ ในจังหวัดลำปาง และอีก 6 จังหวัดในภาคเหนือ เพื่อสร้างต้นน้ำที่ดี กลางน้ำที่สมบูรณ์ และปลายน้ำที่ยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมแนวปฏิบัติ SCG Circular Way ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สำหรับวางแผนการทำงานร่วมกับชุมชนให้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องกับวิถีชีวิต เพื่อช่วยให้ชุมชนสามารถจัดการน้ำ และทำให้มีน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จบ ตลอดจนสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กว่า 10 ปีที่ เอสซีจี ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้านการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มาปรับใช้ ในพื้นที่ต้นน้ำ ฝายชะลอน้ำช่วยฟื้นคืนความสมดุลกว่า 235,000 ไร่ พื้นที่กลางน้ำ สระพวงทำให้ชุมชนมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีกว่า 30,400 ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 500 ไร่ และระบบแก้มลิงที่ช่วยเก็บกักน้ำได้ถึง 9 ล้าน ลบ.ม. ช่วยให้พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์กว่า 16,750 ไร่ สำหรับพื้นที่ปลายน้ำ บ้านปลาเอสซีจีที่ประกอบจากท่อพลาสติก PE100 ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต และปูนทนน้ำทะเล ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกว่า 170 ชนิด นับเป็นนวัตกรรมที่หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)