มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ส่งเสริม “วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน”

โครงการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรม “วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน” (ปีที่ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาที่ร่วมโครงการ 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปลายละหาน โรงเรียนวัดไทรใหญ่ และโรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย รวมถึงกลุ่มภาคีชุมชน 2 หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูและกลุ่มเกษตรกรรมปลอดสารพิษและผลิตเมล็ดพันธุ์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ (มทร.ศรีวิชัย) กล่าวว่า การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนามุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตมีคุณธรรม รักความเป็นไทย สามารถทำงานร่วมกันในสังคมอย่างสันติ การพัฒนาดังกล่าวต้องอาศัยการฝึก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสำคัญในการฝึกให้นักศึกษามีลักษณะนิสัยแห่งการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยมีคุณธรรมนำความรู้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างคุณธรรม การรู้จักแบ่งปันให้สังคม คือการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป การจัดทำเป็นโครงการวิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา ได้เห็นถึงความสำคัญของการเสียสละผ่านทางการเรียนรู้กระบวนการทำนาโดยลงมือกระทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะพันธุ์เมล็ดข้าวเปลือก ปักดำ บำรุงต้น และออกวานเกี่ยวข้าว โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้สอนและให้คำแนะนำที่ถูกหลักตามแบบวิถีการทำนาดั้งเดิม ทำให้คณาจารย์ นักศึกษา นักเรียน ได้ตระหนักรู้คุณค่าของข้าวไทย มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมข้าว เมื่อได้ผลผลิตจากการทำนา ข้าวสารกว่า 460 กิโลกรัม ส่งมอบให้เป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดไทรใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย และโรงเรียนบ้านปลายละหาน จากการดำเนินโครงการติดต่อกันมา 4 ปี เป็นการสร้างแนวคิดให้นักศึกษารู้จักการให้ การแบ่งปัน การเรียนรู้ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในพื้นที่และทักษะชีวิตที่ดีร่วมกัน ทุกคนควรมีส่วนร่วม เผื่อแผ่ดูแลสังคมไทย ดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนปัญหาต่างๆ รอบๆ ตัว ร่วมกันสร้างสรรค์ ทำดีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ก่อให้เกิดคุณลักษณะของเยาวชนทั้งระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ของสังคม รวมทั้งการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มบุคคล และสังคมมีความรักความปรารถนาที่จะให้และมีจิตใจที่จะทำความดีเข้าใจและเห็นนอกเห็นใจผู้อื่น

อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี อาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ (มทร.ศรีวิชัย) กล่าวว่า จากการดำเนินกิจกรรมวิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาลัยสู่ชุมชน นอกเหนือจากการบูรณาการการเรียน การสอนงานวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานบริการวิชาการแล้ว แนวทางหนึ่งที่สำคัญของโครงงานนี้คือ การฝึกให้นักเรียนและนักศึกษา ครู อาจารย์ ที่เข้ารวมโครงงานนี้เพื่อปลูกฝังให้การอยู่รวมกันในสังคมของการเป็นคนดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมที่เอื้ออาทรและเป็นธรรม สิ่งที่จะธำรงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไปคือ การจัดการศึกษาในลักษณะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เยาวชนผู้เข้าร่วมได้สร้างศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สร้างการมีจิตสาธารณะ ใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งในการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างกำลังคนรุ่นใหม่ในการมีทักษะ ฝึกฝนเพื่อสร้างนวัตกรรมจากรากฐานของชุมชน สร้างประสบการณ์และภูมิปัญญา ภูมิธรรมของปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดให้เกิดองค์ความรู้แก่คนรุ่นใหม่และเกิดประโยชน์ต่อสังคม นอกจากนั้น เป็นการตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม คุณค่าของสังคมไทย โดยการนำทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม ทุกคนควรมีส่วนร่วม เผื่อแผ่ ดูแลสังคมไทย ดูแลสิ่งแวดล้อม ชุมชน ตลอดจนปัญหาต่างๆ รอบๆ ตัว ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ทำดีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี อาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทรศัพท์ 089-466-6145