สนพ.ปล่อยคลิปหนังสั้น“กองทุนอนุรักษ์ฯ เราทำให้พลังงานไทยยั่งยืน” ทะลุ 4 ล้านวิว

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน     ได้จัดทำคลิปหนังสั้น “กองทุนอนุรักษ์ฯ เราทำให้พลังงานไทยยั่งยืน” เผยแพร่ผลงานโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ผ่านสื่อออนไลน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน” มีผลตอบรับกว่า 4.2 ล้านวิว โดยการเล่าเรื่องราวผลงานกองทุนฯ ในคลิปนี้ได้บอกเล่าถึงผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ได้สนับสนุนในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลประหยัดพลังงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเช่น

โครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ESCO REVOLVING FUND, โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan และการจัดการอบรมพัฒนาบุคคลากร พร้อมทั้งกิจกรรมการประกวดด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นผลักดัน และจูงใจให้ผู้ประกอบการได้ใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ส่งเสริมโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไปแล้ว 138 แห่ง จากโรงพยาบาลรัฐทั้งหมด 1,027 แห่ง โดยปรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED ระบบปรับอากาศ และหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (Boiler) สามารถประหยัดพลังงานได้ 640 ล้านบาทต่อปี

ส่งเสริมพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการใช้น้ำมันเพื่อการสูบน้ำในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เพิ่มผลผลิตและต้นทุนด้านพลังงานให้กับเกษตรกร

ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตพลังงานจากน้ำเสีย จากฟาร์มปศุสัตว์ โรงงานเกษตรอุตสาหกรรม เศษขยะอินทรีย์ และการหมักย่อยสลายของพืชพลังงาน นำมาผลิตก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน ให้กับชาวบ้าน ผู้ประกอบการทั่วประเทศ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดาร ผ่านติดตั้งต้นแบบไมโครกริดชุมชน (Micro Grid) โดยผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง วางโครงข่ายไฟฟ้าของชุมชน และระบบสูบน้ำ ตามชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเป็นถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก การวางระบบสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึงใน 3 ชุมชน อ.แม่ทา ได้แก่ ชุมชนบ้านปงผาง ชุมชนบ้านผาด่าน ชุมชนบ้านแม่สะแง๊ะ มีประชาชนจำนวนรวม 365 ครัวเรือน หลังจากที่กองทุนอนุรักษ์พลังงานฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้ว ทำให้ชุมชนดังกล่าว ได้มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีไฟฟ้าและน้ำใช้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเพียงพอกับทุกความต้องการ

และดำเนินโครงการสาธิตการพัฒนาวิธีตรวจติดตามการใช้พลังงานภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบ Real Time Power Monitoring จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานภายในสถานศึกษาและสร้างจิตสำนึกด้าน การอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน และทำให้เกิดผลประหยัด 81,592 KWh ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 12.58 ต่อปี

จากการปล่อยคลิปหนังสั้น 2 เดือนที่ผ่านมา เกิดกระแสตอบรับอย่างมากมาย ไม่ว่าจะมาจากทาง Facebook หรือ YouTube ทำให้มียอดวิวคลิปที่สูงกว่า 4.2 ล้านวิว และยอด Engagement ที่ล้นหลามถึง 67,500 Engagements เพราะพลังงานมีอยู่อย่างจำกัด ย่อมมีวันที่ใช้แล้วหมดไป  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มุ่งมั่นมาตลอดกว่า 2 ทศวรรษ ที่จะสนับสนุน ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมแหล่งพลังงานใหม่ให้เพียงพอกับทุกความต้องการของทุกคนตลอดไป เราทำแล้ววันนี้ “สร้างให้เป็นจริง ทำให้ยั่งยืน”

ทั้งนี้ประชาชน และผู้สนใจด้านพลังงานสามารถติดตามข้อมูลผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    ได้ที่Facebook Enconfund Thailand   ,YouTube Enconfund Thailand และ www.enconfund.go.th