สวทช. ขยายผลงานวิจัย ถ่ายทอดแก่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน ร.ร.ตชด.ภ.3 เขตภาคเหนือ

สวทช. ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียน ร.ร.ตชด.ภ.3 เขตภาคเหนือ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ  นวัตกรรมเกษตร (อะกรีเทค) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ภายในศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนชนบท และถิ่นทุรกันดาร ณ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเน้นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของ สวทช.ภาคเหนือ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) จำนวน 5 หมวดความรู้ 10 หลักสูตร เพื่อเป็นการขยายผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ การจัดการปัจจัยการผลิต การบริหารจัดการนา การผลิตอาหารโปรตีน ปศุสัตว์/อาหารสัตว์ พลังงานในชุมชน และการจัดการของเสียทางการเกษตรหรือชุมชน รวมถึงยังมีโครงการต้นแบบการใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในถิ่นทุรกันดารเพื่อการเกษตร จากเนคเทค-สวทช. เป็นหลักสูตรการประกอบและติดตั้งระบบอินเวอร์เตอร์สำหรับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเกษตรกรในถิ่นทุรกันดาร และโครงการการใช้แผ่นยางธรรมชาติความเป็นพิษต่ำรองบ่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ จากเอ็มเทค-สวทช. ซึ่งอยู่ระหว่างปรับพื้นที่บ่อเพื่อดำเนินโครงการในระยะต่อไป

ด้าน พล.ต.ต. รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ ผบก.ตชด.ภาค 3 กล่าวเสริมว่า ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนชนบท และถิ่นทุรกันดาร เป็นสถานศึกษาที่ดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีโรงเรียนในสังกัดรับผิดชอบ จํานวน 67 แห่งในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ในการบ่มเพาะเพื่อให้ความรู้กับเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส คือการให้อาวุธทางปัญญาในการสร้างคน สร้างความมั่นคง สร้างอาชีพแก่บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถแก้ปัญหากระบวนการสร้างอาชีพได้อย่างเหมาะสมต่อสภาพสังคมที่เป็นที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางเลือกของการดำเนินชีวิต โดยการสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมการศึกษาทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องทางสังคม เข้าใจในกฎหมายบ้านเมือง รวมถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและสังคมไทย เพราะการศึกษานับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเสริมศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการขยายผลงานวิจัยของ สวทช. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ภายในศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ชุมชนชนบท และถิ่นทุรกันดาร ให้มีการบรรจุองค์ความรู้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนทางเลือกของเด็กนักเรียนและชุมชน เพื่อสามารถพัฒนาไปสู่ศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชุนในพื้นที่ได้