อ.ต.ก. เตรียมจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุดรธานี” ระหว่าง 20-24 มี.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

อ.ต.ก. เตรียมจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุดรธานี” ยกทัพสินค้าเกษตร เสิร์ฟชาวอุดรฯ เชื่อมโยงผลผลิตระหว่างภูมิภาค ยกระดับสินค้าเกษตรไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดงานแถลงข่าว โชว์ความพร้อมจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุดรธานี” เตรียมนำสินค้าผลผลิตจากเกษตรกร จัดแสดงและจำหน่ายที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรในระดับภูมิภาค ยกระดับสินค้าเกษตรไทย

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และเชื่อมโยงตลาดในทุกระดับ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้กลยุทธ์ “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงระบบการผลิตกับระบบการตลาดในระดับพื้นที่ สร้างช่องทางจำหน่าย ส่งเสริมการตลาด เน้นจัดงานตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรเรียนรู้ด้านการตลาด การผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน อ.ต.ก. ได้ดำเนินงานในลักษณะการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค อย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากเกษตรกร ในการสร้างมูลค่าการจำหน่าย การสร้างรายได้ ส่งผลถึงภาพรวมเศรษฐกิจด้านการเกษตร

ทั้งนี้ อ.ต.ก.เตรียมจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” ระหว่าง วันที่ 20-24 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องจาก เพราะ อ.ต.ก. เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดในอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีศักยภาพ จุดเด่น และความพร้อมต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย และการคมนาคม ที่สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในระดับพื้นที่ และในกลุ่มประเทศอินโดจีนได้

การจัดงานดังกล่าว นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการด้านการเกษตร แล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการตลาดและนำนวัตกรรมการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จนพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น ก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมภายในงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” ได้คัดสรรสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าแปรรูป จากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงกว่า 40 ร้านค้า และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การสาธิตการจัดสวน การปรุงอาหาร และชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญที่มีชื่อเสียงมากมาย

อ.ต.ก. จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงาน“ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุดรธานี” เพื่อเลือกซื้อพืชผักผลไม้สดใหม่ปลอดสารพิษรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพดี  สินค้าโอทอปจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรโดยตรง ในราคาที่เหมาะสม ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี