Certified Thai Silk Shop เห็นที่ไหน มั่นใจในคุณภาพผ้าไหมไทย

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า ผ้าไหมไทยเป็นสินค้าที่มีความสวยงามและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยคุณลักษณะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ทั้งความนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ ทำให้ในปัจจุบันมีร้านจำหน่ายผ้าไหมเป็นจำนวนมาก ซึ่งบางร้านมีการจำหน่ายทั้งผ้าที่ผลิตจากเส้นไหมแท้ และผ้าที่ผลิตจากเส้นใยอื่นๆ เช่น ฝ้าย หรือ  ใยสังเคราะห์ นอกจากนี้บางร้านยังไม่มีป้ายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าชนิดนั้นๆ ทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์ไหม อาจเกิดความสับสนไม่มั่นใจในการซื้อสินค้า

ดังนั้น กรมหม่อนไหมจึงจัดทำโครงการรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) ขึ้น เพื่อให้การรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหม และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ้าไหม อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าที่ผ่านการรับรองจากกรมหม่อนไหมด้วย

ร้านค้าที่ผ่านการตรวจรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้มาตรฐานของกรมหม่อนไหมนั้น จะต้องเป็นร้านที่มีการจัดพื้นที่สำหรับจำหน่ายผ้าไหม ซึ่งจะต้องเป็นผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน มาตรฐานผ้าไหมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรือมาตรฐาน สิ่งทออินทรีย์ (GOT) เป็นต้น นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดทำป้ายแสดงรายละเอียด ราคาผ้าไหม และจัดทำบัญชีแสดงรายการผ้าไหมที่จำหน่ายด้วย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันมีร้านค้าที่ผ่านการรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน จำนวน 65 ร้าน ทั่วประเทศ ซึ่งกรมหม่อนไหมได้มอบใบรับรอง และป้ายแสดงการรับรองให้แก่ร้านค้าที่ผ่านการตรวจรับรองนำไปติดแสดงไว้ที่ร้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดย ผู้สนใจซื้อผ้าไหมสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านจำหน่ายผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ได้ที่เว็บไซต์ของกรมหม่อนไหม www.qsds.go.th และสำหรับร้านค้าที่สนใจขอรับการตรวจรับรอง สามารถติดต่อได้ที่กรมหม่อนไหม เบอร์โทรศัพท์ (02) 558-7924-6 หรือติดต่อศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง 21 ศูนย์