สศก. เผย ต้นทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 62 ลดลง 1.49%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562 (ปีเพาะปลูก 2562/63) พบว่า ลดลง เนื่องจากเกษตรกรลดขั้นตอนในการเตรียมดิน ซึ่งจากเดิมมีการไถแล้วแถกร่อง (ยกร่อง) เปลี่ยนเป็นไถแล้วไม่ต้องแถกร่อง อีกทั้งมีการนำเครื่องเก็บเกี่ยวมาใช้แทนแรงงานคนมากขึ้น โดยต้นทุนรวมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่ไร่ละ 4,385 บาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 0.42 (คิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัม 5.84 บาท ลดลงร้อยละ 1.49)

หากพิจารณาแยกประเภท พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1 (ฤดูฝน) ต้นทุนรวมไร่ละ 4,251 บาท (คิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัม 5.71 บาท ลดลงร้อยละ 1.38) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 2 (ฤดูแล้ง) ต้นทุนรวมไร่ละ 5,329 บาท (คิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัม 6.72 บาท ลดลงร้อยละ 2.47) โดยจะลดลงในกลุ่มของต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าปุ๋ย ลดลงร้อยละ 0.65 ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15, 16-20-0 และ 46-0-0 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1.40 จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ส่วนค่าพันธุ์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.18 โดย ค่าแรงงาน ลดลง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนในบางกิจกรรม    ค่าเตรียมดิน ค่าดูแลรักษา และค่าเก็บเกี่ยวลดลงเล็กน้อย

เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างต้นทุน พบว่า ร้อยละ 39.89 ของต้นทุนทั้งหมด จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างแรงงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเตรียมดิน ค่าปลูก ค่าดูแลรักษา และค่าเก็บเกี่ยว และร้อยละ 36.92 เป็นค่าวัสดุและอื่นๆ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าปุ๋ย ร้อยละ 16.10 ค่าพันธุ์ ร้อยละ 12.74

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เล็กน้อย ที่ร้อยละ 1.08 เนื่องจากเกษตรกรบำรุงดูแลดีขึ้น แต่พบว่าราคาที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นาเฉลี่ยเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2562 อยู่ที่  8.66 บาท ต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 6.39 เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศยังมีมาก

ต้นทุนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562 เฉลี่ยทั้งประเทศ

รายการ รวมรุ่น รุ่น 1 รุ่น 2
ปี 2561 ปี 2562 % ปี 2561 ปี 2562 % ปี 2561 ปี 2562 %
ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 4,403.29 4,384.61 -0.42 4,270.55 4,250.85 -0.46 5,336.65 5,329.03 -0.14
ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม 5.93 5.84 -1.49 5.79 5.71 -1.38 6.89 6.72 -2.47
ผลผลิตต่อไร่ (กก.) 743 751 1.08 738 745 0.95 775 793 2.32