การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452

ปัจจุบันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เมื่อปี 2556 มีพื้นที่ปลูก 7.37 ล้านไร่ พื้นที่ปลูกร้อยละ 98.58 โดยอาศัยน้ำฝน เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 451,025 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 17.93 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 676 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 4.98 ล้านตัน

ซึ่งผลผลิตมากกว่าร้อยละ 90 นำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งแต่ละปีมีมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 46,733 ล้านบาท ในขณะที่โรงงานอาหารสัตว์มีความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึง 5.51 ล้านตัน ทำให้ปริมาณข้าวโพดไม่เพียงพออย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาโดยการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน และในปีต่อๆ มา การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ผลผลิตลดลง เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยรัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน และสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปริมาณเพียงพอและมั่นคง คือ 4 ล้านตัน ต่อปี

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)

ซึ่ง วช. ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาของเกษตรกร โดยการเผยแพร่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 เพื่อให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อไปได้ในภาวะแข่งขัน และได้สนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมประจำปี 2558 ให้กับ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ และคณะ แห่งศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดความรู้และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธ์สุวรรณ 4452 ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานโรคและแมลง และปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในราคาต่ำกว่าการค้าอื่นๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์สุวรรณ 4452 ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (080) 158-8680