มกอช. เชิญชวนซื้อสินค้า Q ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด ณ ตลาดยิ่งเจริญ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสดที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าเกษตร ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเข้าถึงสถานที่จำหน่ายและแหล่งผลิตสินค้า Q อันเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า Q ไว้บริโภคและมอบให้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ตลาดยิ่งเจริญ เขตสายไหม กรุงเทพฯ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย โดยมีนโยบายพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมการสร้างแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองแผงร้านค้าในตลาดสด ที่จำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้สัญลักษณ์ Q ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้า Q และหาซื้อสินค้า Q ได้อย่างสะดวก

ทั้งนี้ มกอช. จึงได้จัดกิจกรรมมอบป้ายสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภท ตลาดสด ณ ตลาดยิ่งเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค รวมถึงส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้า Q ในพื้นที่ ให้มีศักยภาพในการเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายต่างๆ ซึ่งแนวทางการดำเนินการจะมีการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายสินค้า Q เช่น แผงร้านค้าตลาดสดที่จำหน่ายสินค้า Q ร้านค้าหน้าฟาร์ม โดยกำหนดอายุการรับรอง 3 ปี และมีการตรวจติดตามทุกๆ 1 ปี

“ ตลาดยิ่งเจริญ เป็นตลาดที่เข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะ ได้รับการรับรองตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจ และตลาดมีแผงร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับรองมาตรฐาน”

เลขาธิการ กล่าวต่อว่า ตลาดยิ่งเจริญ มีแผงร้านค้าที่ผ่านการรับรอง 47 ร้าน โดยมี แผงการรับรองประเภทของสด (เนื้อสัตว์) 18 ร้าน และร้านที่จำหน่ายสินค้าแปรรูป 29 ร้าน ซึ่งในปี 2562 นี้ มกอช. ได้ดำเนินการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด จำนวน 16 ตลาด ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีแผงร้านค้าที่ได้รับการรับรองทั้งหมด 231 ร้าน ทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดอมรพันธ์ ตลาดนครไทย ตลาดบางขุนศรี ตลาดศิริชัย (บางบอน) ตลาดใหม่ทุ่งครุ ตลาดมีนบุรี 1 ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี ตลาดวัฒนานันท์ ตลาดสัมมากร ตลาดอ่อนนุช (ฝั่งเหนือ) ตลาดอ่อนนุช (ฝั่งใต้) ตลาดเอี่ยมสมบัติ ตลาดวงเวียนใหญ่ ตลาด อ.ต.ก. ตลาดสดสามย่าน ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการเลือกซื้อ และบริโภคสินค้าเกษตร ที่ผ่านกระบวนการรับรองและมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและมีความปลอดภัย