วว. คว้ารางวัล Gold Award ในการประกวดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 จากผลงานวิจัยนวัตกรรมใช้ได้จริง “เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน”

.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัล Gold Award และโล่รางวัล Thailand Research Expo 2019 Award ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ให้แก่ ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้แทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการส่งผลงานวิจัยและพัฒนาใช้ได้จริงของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว.  “เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน : Modern Agriculture for National Sustainability” เข้าร่วมประกวดบูธนิทรรศการที่นำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีความโดดเด่นและมีคุณภาพ เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand  Research Expo  2019) ซึ่ง วช. จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการจำนวน …. แห่ง

อนึ่ง ผลงานวิจัย วว. ได้รับรางวัลฯ จากเวทีนี้ จำนวน 6 ครั้ง  ดังนี้ 1. รางวัล Gold Award จำนวน      4 ครั้ง ในปี 2554 ผลงานด้านสาหร่าย ปี 2555 ผลงานเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรครบวงจร ปี 2560 ผลงานจัดการขยะชุมชนด้วย วทน. และปี 2562  ผลงานเกษตรสมัยใหม่เพื่อประเทศไทยยั่งยืน 2. รางวัล Silver Award จำนวน 2 ครั้ง ในปี 2553 ผลงานแปรรูปสมุนไพร/ผลผลิตการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ และปี 2561 ผลงานเพิ่มมูลค่ายางพาราด้วย วทน.

ผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรม “เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน : Modern Agriculture for National Sustainability” สามารถตอบโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโอท็อป SMEs Startup และภาคอุตสาหกรรม ในการเพิ่มผลผลิต ลดการใช้แรงงาน เพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย

เกษตรสมัยใหม่ เพื่อสังคมเมือง ได้แก่ ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ ภายใต้การสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของทุกสิ่ง (Internet of Things : IoTs) ในการติดตามสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตของผักในโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ นำไปใช้งานที่บริษัทอินดัสเตรียลออโตเมชั่น แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด จังหวัดนนทบุรี

เกษตรสมัยใหม่ เพื่ออุตสาหกรรมไทย ได้แก่ ระบบสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แบบ Gantry Robot ชนิดควบคุมอัตโนมัติ ใช้สุ่มตรวจคุณภาพวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและลดแรงงานในการผลิตอาหารสัตว์ นำไปใช้งานที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ณ โรงงานจังหวัดนครราชสีมา ลำพูน พิษณุโลก ขอนแก่น ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สงขลา และที่บริษัททรัพย์สถาพร จำกัด ณ โรงานจังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา

เกษตรสมัยใหม่ เพื่อการส่งออกเมล็ดกาแฟอินทรีย์คุณภาพสูง ได้แก่ เครื่องคัดแยกกาแฟเชอรี่สด (Coffee Cherries Sorting Machine) มีกำลังการผลิต 50 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟ (Coffee Bean Separator Machine) มีกำลังการผลิต 100 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง นำไปใช้งานที่ไร่กาแฟอินทรีย์รักษาป่า ‘มีวนา’ บ้านขุนลาว ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

เกษตรสมัยใหม่ เพิ่มมูลค่ายางพาราเพื่อการส่งออก ได้แก่ เครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางกึ่งอัตโนมัติ นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา มีกำลังการผลิต 3,000 คู่ ต่อวัน นำไปใช้งานที่กลุ่มชาวสวนยางบ้านในสวน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลิตและจำหน่ายถุงมือผ้าเคลือบยางทั้งในและต่างประเทศ เช่น อิสราเอล

เกษตรสมัยใหม่ เพิ่มรายได้ ลดแรงงาน ได้แก่ เครื่องแยกทะลายปาล์มอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ใช้งานได้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูง ลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ นำไปใช้งานที่สหกรณ์กองทุนสวนยางโมถ่ายจำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี