กระทรวงแรงงานฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของประเทศไทย (Decent Work Coutry Program:DWCP)

กระทรวงแรงงานฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของประเทศไทย (Decent Work Coutry Program:DWCP)

กระทรวงแรงงาน ฉลอง จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองโอกาส 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization-ILO) อย่างยิ่งใหญ่ ร่วมถ่ายทอดสดกิจกรรมงานฉลองฯ ในธีมสงกรานต์ สีสัน และเอกลักษณ์ของประเพณีไทยไปทั่วโลก พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นานาประเทศ ในการรับรู้ว่าประเทศไทย ในฐานะ 1 ใน 42 ประเทศสมาชิก ที่ร่วมก่อตั้ง LLO ด้วยการจัดให้มีการลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า (Decent Work Coutry Program:DWCP) ฉบับแรกของประเทศไทย

วันที่ 11 เมษายน 2562 กระทรวงแรงงาน เปิดห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน จัดยิ่งใหญ่ กิจกรรมการเฉลิมฉลองโอกาส 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization-ILO) โดยประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 24 ประเทศสมาชิก ร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดงานเฉลิมฉลองฯ ไปทั่วโลก โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมที่จัดขึ้น อย่างต่อเนื่องประเทศละ 1 ชั่วโมง ซึ่งประเทศไทย ถ่ายทอดสดเป็นลำดับที่ 4 ในช่วงเวลา 10.00-11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ในธีมของวันสงกรานต์ สีสัน และเอกลักษณ์ประเพณีไทย ซึ่งมีไฮไลท์ของการจัดงานคือ การจัดทำ และเผยแพร่หนังสือประวัติศาสตร์สัมพันธ์ไทย-ILO 100 ปี การจัดทำตราการลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า (Decent Work Coutry Program:DWCP) ฉบับแรกของประเทศไทย ระหว่างผู้แทนกระทรวงแรงงาน องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และ ILO โดย DECP จะเป็นกรอบแผนการทำงานร่วมกันของประเทศไทยกับ ILO เพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

สำหรับกิจกรรมงานเฉลิมฉลองฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คุณจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน คุณแกรม บักเลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย คุณทวี เตชะธีราวัฒน์ ประธานสภาองค์การบูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย และพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ ประวัติศาสตร์อันยาวนานของ ILO เริ่มในปี พ.ศ. 2462 ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 ยุติลงโดยมีเป้าหมายหลักการก่อตั้ง ILO คือ การส่งเสริมเรื่องสิทธิในการทำงาน สนับสนุนให้เกิดโอกาสแห่งการจ้างงานที่มีคุณค่า การคุ้มครองทางสังคม และการปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ โดยยึดหลักความยุติธรรมทางสังคม

ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสำนักงานของ ILO จำนวน 2 แห่ง ณ อาคารสหประชาชาติ ได้แก่ สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว

กิจกรรมครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพ บทบาท และความสำเร็จของประเทศไทย ในการยกระดับมาตรฐานแรงงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า ซึ่งการลงนามแผนระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า (Decent Work Coutry Program:DWCP) ฉบับแรกของประเทศไทย เป็นการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานในทุกมิติ เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งการทำงานในอนาคตได้อย่างราบรื่น