ประเทศไทย เข้าร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทย โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกรมศิลปากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่างๆ ในนามทีมประเทศไทย (Team Thailand) โดยได้จัดสร้างบ้านไทยภาคกลางเป็นอาคารแสดงสินค้า Thailand Pavilion และล้อมรอบด้วยภูมิทัศน์สวนไทย ภายใต้แนวคิด : The Green Way of Life, the Thai Way of Sufficiency ที่แสดงให้เห็นถึง

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของคนไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างเป็นรูปธรรมและเรียบง่าย ใช้ได้จริง โดยสวนไทย จะมีการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร การบริโภคในครัวเรือน และการสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ในแนวคิดซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบบ้าน มีการจัดเแสดงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ

การให้บริการข้อมูลสินค้า ข้อมูลการท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรมไทย (ศูนย์แสดงสินค้าและบริการข้อมูลประเทศไทย) นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อแสดงสินค้าพืชสวนไทย รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในนาม Commissioner General of Section กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมที่ทีมประเทศไทยจัดขึ้นภายใน Thailand Pavilion แบ่งเป็นการจัดนิทรรศการ 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) นิทรรศการแสดงสินค้าถาวร โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก
2) นิทรรศการด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทย โดย ททท. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน)
3) นิทรรศการหมุนเวียน ภายใต้แนวคิด Quality of Thailand’s Seasonal Horticultural Products เป็นการแสดงความหลากหลายของพืชสวนไทยตามฤดูกาล โดยจัดจำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน ตลอดระยะเวลาจัดงาน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัปดาห์ประเทศไทย (Thai Week) ช่วงระหว่าง วันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2562 โดยช่วงเวลาจัดงาน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของคนไทย เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เพื่อให้คนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวจีน ชาวต่างประเทศ ผู้เข้าชมงาน ได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ เทศกาลอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ อีกจำนวนมาก ณ Thailand Pavilion

สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงาน โดยจะนำเกษตรกร เข้าร่วมงาน 3 ช่วง ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกมา ประกอบด้วย แปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิสาหกิจชุมชน Smart Farmer และ Young Smart Farmer
ด้าน นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับนิทรรศการถาวร นำเสนอภายใต้ธีม “Thailand Kitchen of the World: A True Source beyond Expectations” โดยจัดแสดงสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอาหารของ ผู้ประกอบการไทย ควบคู่กับการจัดกิจกรรมสาธิตการทำอาหารไทย

พร้อมแจกให้ชิมกับผู้เข้าร่วมชมงาน นอกจากนี้ ยังเผยแพร่ข้อมูลสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป สินค้าอาหารและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ ร้านอาหารไทย และตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในรูปแบบ Digital Commercial Information Stand สำหรับสินค้าที่จัดแสดงภายในนิทรรศการถาวรนั้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เชิญชวนให้ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตรา Thai SELECT ให้เข้าร่วมการจัดแสดงสินค้า ในขณะเดียวกัน ได้ประสานและยังเชิญชวนผู้ประกอบการ หรือวิสาหกิจ ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เช่นกัน ซึ่งการเปิดตลาดในครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์สภาพเศรษฐกิจโลกปัจจุบันมีการแข่งขันทางการค้าสูง การสร้าง Brand awareness ถึงการเป็นครัวของโลก ของประเทศไทยจึงเป็นวิธีการสำคัญทางการตลาดที่ช่วยสร้างความมั่นใจในสินค้าจากประเทศไทยBeijing Expo 2019 จึงนับว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าอาหารจากประเทศไทยมากขึ้น ตลอดจนแสดงศักยภาพและส่งเสริมให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้อย่างยั่งยืน