เชิญ ชม ชอป ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ งานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโฮมโปร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ทั้ง 9 จังหวัด พื้นที่ภาคตะวันออก จัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ขึ้น

นายชาตรี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบตลาดนำการผลิต โดยพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีแนวคิดเชิงธุรกิจมุ่งเน้นการผลิตเชิงคุณภาพ พัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ภายใต้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น

“และเพื่อเป็นการเพยแพร่ผลการดำเนินงานและการเปิดโอกาสให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้เข้าถึงผลผลิตและสินค้าแปรรูปเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกทั้ง 9 จังหวัด ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยองจึงร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดจัดงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ขึ้น ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย นับตั้งแต่การแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ภาคตะวันออก รวมถึงการแข่งขันการจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร” นายชาตรีกล่าวและว่า

“มีการจัดแข่งขันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปอาหารของวิสาหกิจชุมชน พร้อมทั้งการเสวนา ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลไม้ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์ชะนี มังคุดผิวมัน มังคุดผิวลาย เงาะโรงเรียน สับปะรดปัตตาเวีย และขนุนทองประเสริฐ อีกทั้งผู้มาร่วมงานจะสามารถเลือกซื้อผลไม้คุณภาพจากทั้ง 9 จังหวัดของภาคตะวันออกและผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออก รวมถึงเพลิดเพลินกับกิจกรรมดนตรี และการแสดงบนเวทีตลอดระยะเวลาการจัดงาน”

นายชาตรีกล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายอีกประการของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีพลังในการขับเคลื่อนงานในรูปแบบของการรวมกลุ่มสามารถพึ่งพาตนเอง มีความมั่นคงทางอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งจัดแสดงผลงานเด่นของจังหวัดในภาคตะวันออก พร้อมแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสถาบันเกษตรกรในภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักของผู้คนอย่างแพร่หลายอีกด้วย

ขณะที่ นางลัดดา ศิลาวาริน ประธานวิสาหกิจชุมชน ศพก.บ้านฉาง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้านต่างๆจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฉางถึงการพัฒนาอาชีพการปลูกมันสำปะหลังภายใต้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งในวันนี้ทางกลุ่มได้มีการต่อยอดพัฒนาด้วยการปลูกมันห้านาที และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ Cassy Chips มันห้านาทีทอดกรอบที่ขึ้นชื่อและสามารถสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของกลุ่มได้เป็นอย่างดี กล่าวว่า ในงานงานมหกรรมส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2562 และงาน Farm @ Home ทางกลุ่มจะนำผลิตภัณฑ์ Cassy Chips มันห้านาทีทอดกรอบ มาจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วย รสดั้งเดิม รสสมุนไพร และรสพริกเผา ในราคาซองละ 35 บาท ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนั้นจะเน้นการใช้วัตถุดิบธรรมชาติเป็นหลัก และไม่ใส่สารกันเสีย ซึ่งที่ผ่านนั้นได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพราะทุกคนที่ได้ชิมแล้วจะติดใจ ซึ่งขอให้มาทดลองชิมได้งานครั้งนี้