“บิ๊กฉัตร”เร่งจัดสรรที่ดินส.ป.ก.ให้เกษตร-เผยมีผู้คืนที่มาแล้วกว่า1.2แสนไร่

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)โดยมิชอบด้วยกฎหมาย นั้น ส.ป.ก. ได้บังคับใช้ใน 3 กรณี โดยมีเป้าหมายจำนวน 438 แปลง เนื้อที่ 443,501 ไร่ ใน 28 จังหวัด คือ 1. ที่ดินที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป เป้าหมาย 431 แปลง เนื้อที่ 437,145 ไร่ ใน 27 จังหวัด 2.ที่ดินที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินสิ้นสิทธิ เข้าทำประโยชน์แล้ว และครอบครองโดยบุคคลที่มิใช่รับการจัดที่ดินที่มีเนื้อที่ตั้งแต่ 100 ไร่ ขึ้นไป เป้าหมาย 2 แปลง เนื้อที่ 448 ไร่ ใน 2 จังหวัด 3.ที่ดินที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ส่งมอบแก่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแล้ว และมีเนื้อที่ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป เป้าหมาย 5 แปลง เนื้อที่ 5,908 ไร่ ใน 3 จังหวัด

“ผลการดำเนินการยึดคืน เป็นที่ดิน ส.ป.ก. เนื้อที่ 310,167 ไร่ คืนให้ผู้ครอบครองเดิมเนื่องจากมีหลักฐานการครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น น.ส.3, น.ส.3ก เนื้อที่ 126,919 ไร่ และส่งให้สำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาให้ความชัดเจนสถานะของที่ดินว่าอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือเขตป่าไม้ 6,415 ไร่ ซึ่งอยู่ในจ.ชุมพร” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า ในปี 2560 นี้ ส.ป.ก. มีแผนการดำเนินการพัฒนาในที่ดินที่ยึดคืนมาได้ คือ 1.พัฒนาปรับปรุงที่ดินให้มีความพร้อมเพื่อส่งมอบให้ คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) นำไปจัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ในรูปแบบสหกรณ์การเกษตรต่อไป คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ในเนื้อที่ 1 แสนไร่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯและทหารร่วมดำเนินการในพื้นที่ระยะแรก จะดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ 3 หมื่นไร่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2560 ระยะที่สอง ที่เหลือ 7 หมื่นไร่ จะดำเนินการจัดที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 รวมทั้งการฝึกอาชีพให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 โดยใช้เงินงบประมาณและเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นายสมปอง กล่าวว่า 2.จัดที่ดินให้เกษตรกรผู้ครอบครองอยู่เดิมตามสิทธิและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส.ป.ก.จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2560 และสามารถมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกรได้ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ทั้งนี้ แปลงที่ดินอื่น ๆ ที่ยึดคืนมาได้ ส.ป.ก. นำมาพัฒนาจัดสรร ได้แก่ แปลงน.ส.เพียงใจ หาญพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 1,223 ไร่ จะสามารถจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรได้ภายในเดือนมีนาคม 2560 โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายปี 2559 แปลงสวนส้ม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 5,958 ไร่ จะสามารถจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรได้ภายในเดือนมีนาคม 2560 โดยใช้เงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แปลงนายชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 1,028 ไร่ จะสามารถจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรได้ภายในเดือนมีนาคม 2560 โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายปี 2559

แปลงพล.ต.ต.ชาลี เภกะนันท์ จ.นครราชสีมา เนื้อที่ 536 ไร่ จะสามารถจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรได้ภายในเดือนเมษายน 2560 โดยจะขอเงินงบประมาณและเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้พล.อ.ฉัตรชัย มีนโยบายให้จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมเกษตรกร โดย ส.ป.ก. จัดให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ส่วนหนึ่ง และให้เกษตรกรภายนอกเข้ามาทดลองทำจริง ฝึกอบรม และเรียนรู้ในพื้นที่อีกส่วนหนึ่ง

แปลงนายสุทัศน์ คุณรักพงศ์ จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 1,160 ไร่ จะสามารถจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรได้ภายในเดือนเมษายน 2560 โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายปี 2559

แปลง บริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 1,749 ไร่ จะสามารถจัดที่ดินให้สถาบันเกษตรกรได้ภายในเดือนเมษายน 2560 โดยจะขอเงินงบประมาณและเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเร่งจัดสรร