ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม

ผลิตภัณฑ์ข้าว

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2557

สมาชิกแรกตั้ง   36 ราย

สมาชิกปัจจุบัน   200 ราย

ประธานกรรมการ นายนัธวัฒน์ โชติกิตติเสถียร

ที่ทำการกลุ่ม โรงสีข้าวชุมชนบ้านเขียบ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ (088) 795-0217

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวหอมมะลิดีเด่นระดับประเทศ

สมาชิก

ผลงานดีเด่นและความคิดริเริ่ม

 1. การแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

– ได้มีการเริ่มรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้น

 1. การเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวทั้งพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ภายใต้รูปแบบต่างๆ ในชื่อ “เขียบนคร” ทางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบได้มีการออกบู๊ธจำหน่ายตามงานของทางพาณิชย์ จังหวัดมหาสารคาม และจำหน่ายในช่องทางต่างๆ
 2. การสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงการตลาด และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ ดังนี้

3.1 สร้างเครือข่ายในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

– ทำข้อตกลงการรับซื้อข้าว (MOU) กับโรงสีข้าวตามที่พาณิชย์จังหวัดมหาสารคามจัดหาให้

– ทำข้อตกลงการรับซื้อข้าว (MOU) กับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและโรงพยาบาลกันทรวิชัย

– ได้ปรึกษาเรื่องการใช้อุปกรณ์การผลิตร่วมกับกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนและกลุ่มนาแปลงใหญ่ของจังหวัดมหาสารคามเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

– ออกบู๊ธจำหน่ายภายในงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

กระสอบเมล้ดพันธุ์ข้าว

3.2 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางเพจประจำกลุ่มบนสื่อโซเชียลเฟซบุ๊กให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกในชื่อ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ www.facebook.com/ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ

3.3 การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ

– จัดตั้งกลุ่มการบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการสมาชิกตามความจำเป็น

– จัดตั้งกลุ่มการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวบ้านเขียบ

– จัดตั้งกลุ่มการใช้รถอัดฟางศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ

– จัดตั้งกลุ่มการใช้รถไถนา ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ/นาแปลงใหญ่

– จัดตั้งกลุ่มการบริหารจัดการฉางข้าวชุมชนบ้านเขียบ/ นาแปลงใหญ่

แปลงปลูกปอเทือง

ความสามารถในการบริหารและจัดการสถาบัน

 1. การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ

1.1 มีสมาชิกเริ่มแรกเมื่อจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 36 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 200 ราย และได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ของกรมการข้าว ในปี พ.ศ. 2559 พื้นที่เพาะปลูก 3,000 ไร่

1.2 มีคณะกรรมการด้านต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชน คณะกรรมการตรวจแปลงและคณะกรรมการดูแลเครื่องจักรกล

1.3 จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน (ICS) ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบเพื่อสร้างกลไกควบคุมการปฏิบัติและการควบคุมคุณภาพผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของสมาชิก

1.4 มีคณะกรรมการในการตรวจสอบแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของสมาชิก

1.5 กำหนดบทบาทและหน้าที่คณะกรรมการอย่างชัดเจน

1.6 จัดทำระเบียบข้อบังคับศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ

1.7 มีการประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องและกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี

เพิ่มมูลค่าจากข้าวทำฟางอัดก้อน
 1. ผลการดำเนินงาน

2.1 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ปริมาณผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ตลอดทั้งปีมีผลผลิต 1,600 ตัน เป็นเมล็ดพันธุ์ จำนวน 150 ตัน

2.2 การกระจายเมล็ดพันธุ์มีแผนผลิตและกระจายให้สมาชิก

– มีการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

ผลผลิตเมล็ดพันธุ์

ฤดูการผลิต ปริมาณผลผลิต (ตัน) การกระจายผลผลิตให้สมาชิก (ไร่)
ฤดูการผลิต 2559 100 5,000
ฤดูการผลิต 2560 100 5,000
ฤดูการผลิต 2561 150 7,500

 

ลานตากข้าว

2.3 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

– การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดำเนินการในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมแก่การปลูกข้าวหอมมะลิ ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการควบคุมคุณภาพการปะปนพันธุ์ของข้าวหอมมะลิ

– ใช้เมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายจากกรมการข้าว

– มีการบริหารจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และมีขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และการจัดการในด้านต่างๆ ได้แก่ การวางแผนการผลิตการจัดหาปัจจัยการผลิต การปลูกข้าวที่ถูกวิธี การตรวจแปลงการตัดข้าวพันธุ์ปนในระยะต่างๆ การดูแลแปลงนา การเก็บเกี่ยว การนวดข้าว การทำความสะอาดเมล็ด การตากลดความชื้นการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การบรรจุและการเก็บรักษา การกระจายพันธุ์และการจำหน่าย

 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

3.1 จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

3.2 จัดกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ 3 ครั้ง

ตลอดช่วงระยะเวลาของการผลิตข้าว

3.3 จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ตามระบบนาแปลงใหญ่

3.4 เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและการบริหารจัดการองค์กร โดยประธานศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

3.5 ส่งสมาชิกไปอบรมและศึกษาดูงานองค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพดี รวมทั้งการพัฒนาชาวนาของกรมการข้าวและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน

 1. จัดการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนของทุกปี
 2. สมาชิกมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ และกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ทำให้การบริหารกิจกรรมของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารศูนย์ข้าวชุมชน คณะกรรมการตรวจแปลง และคณะกรรมการดูแลเครื่องจักรกล
 3. คณะกรรมการแต่ละชุด ได้มีการกำหนดวาระการประชุมอย่างสม่ำเสมอตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
 4. สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์ โดยร่วมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการชุดต่างๆ ของศูนย์

ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน

 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ทำหน้าที่บริหารกองทุนภายใต้ระเบียบศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ
 2. มีการกำหนดระเบียบข้อบังคับการใช้จ่ายเงินทุนที่อยู่ในระเบียบศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ หมวดที่ 4 เรื่อง รายได้และการเงินของศูนย์ข้าวชุมชน
 3. มีกองทุนหมุนเวียน จำนวน 300,000 บาท ประกอบด้วย เงินจากหุ้นของสมาชิก จำนวน 162,800 บาท และเงินที่ได้จากการทำกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ ได้แก่ การรับจ้างรถเกี่ยวอัดฟาง ขายฟาง จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 137,200 บาท
 4. การใช้ประโยชน์ของเงินกองทุนจะเป็นไปตามมติและข้อตกลงของศูนย์ข้าวชุมชนที่จะให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้ ให้สมาชิกกู้ยืมสำหรับนำไปจัดซื้อปัจจัยการผลิตข้าวค่าตอบแทนกรรมการค่าปันผลให้แก่สมาชิก ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินงานของศูนย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เบี้ยประชุมสมทบทุนและนำไปใช้เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ของชุมชน ทั้งนี้ รายได้จากการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์ ประกอบด้วย การบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว การใช้รถอัดฟางข้าว รถไถนา ฉางข้าวชุมชน บ้านเขียบจะมีการบริหารจัดการให้แก่สมาชิก ผู้ถือหุ้น ในเรื่องของค่าบริการ การจัดการรายได้ และการปันผลของแต่ละกิจกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการนำแนวคิดของการบริหารจัดการเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อทดแทนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ (Motor Pool) ตามนโยบายรัฐบาล
 5. การมีทรัพย์สินของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ ประกอบด้วย โรงสีข้าว ลานตาก รถเกี่ยวข้าวขนาดกลาง รถเกี่ยวข้าวขนาดใหญ่ เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว รถไถ ฉางข้าว เครื่องอัดฟาง เครื่องแพ็คข้าวสุญญากาศ และเครื่องหยอดข้าว 4 แถว ซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากงบพัฒนาจังหวัด การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ เอกชน และเงินกองทุนของศูนย์ข้าวชุมชน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดสัญญายืมใช้ครุภัณฑ์การเกษตรอย่างชัดเจนรวมทั้งมีระเบียบอย่างชัดเจนในเรื่องของการบริการ การเก็บค่าใช้จ่ายของสมาชิกบุคคลภายนอก การบำรุงรักษา และการนำรายได้ที่ได้ไปใช้ตามมติของศูนย์ข้าวชุมชน

การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.กิจกรรมสาธารณประโยชน์

– คณะกรรมการและสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนช่วยกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชนร่วมกัน เช่น การทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน การปลูกต้นไม้ พัฒนาในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

– รายได้ของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนอาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านเขียบ

 1. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

– สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนทุกคนจะปลูกปอเทืองหลังการเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อทำปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน และรณรงค์ให้คนอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกเห็นประโยชน์และปลูกปอเทืองเพื่อเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมี และลดต้นทุนในการปรับปรุงสภาพดินให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว

– มีการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากฟางข้าว โดยส่งผลให้มีการลดการเผาฟางและตอซัง ทั้งนี้ ได้นำอัดฟางก้อนไปใช้เลี้ยงสัตว์และจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกและกลุ่ม โดยศูนย์มีเครื่องอัดฟางเป็นของตนเอง

– สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนได้ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เพื่อใช้ในกลุ่มโดยรวบรวมสะสมขยะเศษอาหารจากสมาชิกและในชุมชน

– มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกันเพื่อจำหน่ายและนำไปใช้ที่แปลงนาของสมาชิก

ขอบคุณ ข้อมูลจากกรมการข้าว