รพ.ชลประทานจัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) จัดโครงการโรงพยาบาลชลประทานทำดีเพื่อพ่อ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นงานสำคัญเพื่อรวมใจ รวมพลังศรัทธา และร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ชั้น 1 โซนบี อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลประทาน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำพระราชปณิธานและแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการครองตน ครองคน และครองงาน   และเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนราชการเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ภายในงานประกอบด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลชลประทานสู่โรงพยาบาลคุณธรรม พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น การแสดงธรรม โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์  กิจกรรม PCMC Cleaning Day  และพิธีจุดเทียน/ร้องเพลงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ  พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และประคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลชลประทาน กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่โรงพยาบาลชลประทานได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานและแนวคิดในด้านต่างๆ ของในหลวงรัชการที่ 9 จากนี้ไปเราจะมาร่วมกันทำความดี ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลคุณธรรม  ซึ่งหมายถึง  โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  ประหยัด  ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐาน ทางศีลธรรม  วัฒนธรรม  และหลักกฎหมาย  ตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ด้วยความมีน้ำใจ  เคารพในศักดิ์ศรีคุณค่าของผู้รับบริการ  และบุคคลอื่น  ปฏิบัติงานด้วยความสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชน ซึ่งกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ในวันนี้ จะเป็นก้าวแรกของ  การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้  มุ่งสู่โรงพยาบาลคุณธรรม  ซึ่งนับจากนี้ไปเราจะสร้างความดีให้เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน

นายแพทย์สุรสิทธิ์  ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน กล่าวว่า จากที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายส่งเสริมโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ประหยัด ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฎหมาย ให้บริการด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ซึ่งหัวใจสำคัญของการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกสายงาน ของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมกำหนดหลักคุณธรรมในการทำงานที่สอดคล้องกับ

 

บริบทของพื้นที่ โดยทำเป็นนโยบายของโรงพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนลงมือปฏิบัติตามร่วมกัน เช่น มีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีจิตอาสาเพื่อประโยชน์ของสังคม โดยโรงพยาบาลคุณธรรมนี้ หวังให้เกิดผล 4 ด้าน คือ ความรักความสามัคคี การประหยัดลดการสูญเปล่าทรัพยากร การพัฒนาคุณภาพการบริการ และได้รับยกย่องชื่นชมจากประชาชนผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลชลประทาน (ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ)  พร้อมแล้วที่จะพัฒนาและปรับปรุงงานบริการเพื่อประชาชน โดยทุกหน่วยงานในสังกัดของโรงพยาบาลได้ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลชลประทานโรงพยาบาลคุณธรรม คือ บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ ซึ่งเราจะปรับพฤติกรรมบริการและเพิ่มศักยภาพการให้บริการ   สู่ระดับ Excellent รองรับการขยายตัวของสังคมเมืองสู่จังหวัดนนทบุรี โดยขณะนี้โรงพยาบาลได้ปรับภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารผู้ใหม่ 20 ชั้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากแต่ยังต้องการงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และการก่อสร้างตกแต่งภายใน ซึ่งในอนาคตหากอาคารแห่งนี้เปิดใช้งาน เราจะต้องเพิ่มขีดความสามารถด้านการบริการและการแพทย์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และหวังว่านโยบายโรงพยาบาลคุณธรรมนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้บุคลากรทำงานเพื่อสร้างความดี และสร้างประโยชน์ให้สังคมอย่างแท้จริง และจะยึดมั่นคำสอนของหลวงพ่อปัญญาที่กล่าวว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้” เราจะเป็นผู้ให้เพื่อสังคม