ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อครูนิยม สารปรัง บ้านหนองแวงเหนือ เมืองน้ำดำ

กระผม คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ ผู้เขียน เดินทางผ่านจากบ้านค่ายลูกเสือ ถึงบ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อนถึงเทศบาลตำบลภูปอ เห็นป้ายขนาดใหญ่เชิญชวนท่องเที่ยว ริมอ่างเก็บน้ำฝายน้ำล้นห้วยแก่งน้อย

งานไม่หนัก

คุณวิจิตรา สารปรัง ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตร คุณนิยม สารปรัง อดีตข้าราชการครู ลาออกเมื่ออายุ 55 ปี ปัจจุบันอายุ 58 ปี กำลังทำความสะอาดโรงเรือนสุกรขุน อยู่ 2 คน อย่างมีความสุข ลูกสาว และลูกชาย จบการศึกษาไปทำงานมีฐานะที่มั่นคงแล้ว กลับมาเยี่ยมพ่อแม่บ้างเมื่อถึงวันหยุด “การเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง” พื้นที่บริเวณนี้ 7 ไร่เศษ ตอนใต้ฝายน้ำล้น เริ่มต้นทำไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริฯ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เลี้ยงโคขุน 10 ตัว ไปได้ดีและพอมีกำไรสวยงามมาก เพราะเป็นการออมเงินที่ดี วัวมีอาหารคือหญ้า หากเอาเงินหมื่นไปฝากธนาคาร ดอกเบี้ยไม่กี่บาท ซื้อวัวแม่พันธุ์ 1 ตัว ผ่านไป 1 ปีคลอดลูกได้ 5-6 พันบาท หรือขุนแบบซื้อมาขายไป ได้กำไรดีมาก

จิ้งหรีด

คุณนิยม เล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นคนบ้านนาจารย์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โทร. (088) 571-2681 หลังลาออกจาก “ครู” มาปักหลักทำไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริฯ เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน อยู่อย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน นำหลักวิชาการ เปลี่ยนจาก “โคขุน” หันมาเลี้ยงสุกรขุน 30-50 ตัว เพราะกำลังลดลง ไม่ต้องออกแดดหาหญ้าอาหาร และนำโคไปเลี้ยง ไก่พื้นเมือง ไก่เนื้อ 100-200 ตัว การเลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงหนูพุกใหญ่ สิ่งที่ทำเงินให้มากๆ คือ การเลี้ยงกบขายลูกอ๊อด 150 บาท ต่อกิโลกรัม ขายลูกกบตัวละ 1 บาท ที่ลุ่มจะปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ทำนาข้าว แบบเกษตรผสมผสาน

คุณนิยมและคุณวิจิตรา สารปรัง

คุณนิยม บอกว่า ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ทั้งด้าน ดิน ข้าว พืช สัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาด ครบวงจร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กศน.เมืองกาฬสินธุ์ ให้การสนับสนุน ตนเองมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์กลางการทำงานของเกษตรกร “ครูติดแผ่นดิน” พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม สามารถก้าวข้ามความยากจนได้อย่างแน่นอน มีกิน มีแจก มีแลก มีขาย อยู่อย่างพอเพียงเกื้อกูลกันของคนในชุมชน

ล้วนเกื้อกูลกัน

ทางด้าน คุณวิบูลย์ ไชยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อเกษตรกร ภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีเกษตรกรต้นแบบ พื้นที่การผลิต ผลผลิตทางการเกษตร หรือสินค้าทางการเกษตร จากผลิตเกษตรอินทรีย์ เรื่องราวดีๆ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทุกอำเภอต้องมีเกษตรกรต้นแบบครับ

สุกรขุน