เกษตรกรลำปาง เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนา พื้นที่ปลูกเกือบ 2 หมื่นไร่

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรอำเภอวังเหนือ ร่วมจัดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ของ นายประยุทธ พงษ์ศรี หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางสาววรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอวังเหนือ กล่าวต้อนรับ และ นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

การจัดงานวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ทำให้ต้องนำเข้าพืชวัตถุดิบอื่นเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำ “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา” เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเชื่อมโยงแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้มีความชัดเจน ดำเนินการในพื้นที่ที่เหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใน 37 จังหวัด รวมถึงจังหวัดลำปางด้วย

จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในพื้นที่ 13 อำเภอ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4,267 ราย พื้นที่ 18,654 ไร่ เฉพาะในพื้นที่อำเภอวังเหนือ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8 ตำบล 872 ราย พื้นที่ 3,749 ไร่ 2 งาน และได้ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้ ณ แปลงปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  ของ นายประยุทธ พงษ์ศรี หมู่ที่ 9 ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ ซึ่งแปลงเรียนรู้นี้ ได้ดำเนินการจัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และได้กำหนดให้วันนี้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นวันรณรงค์และสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยภายในงานจะมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดการตลาดผลผลิตข้าวโพดหลังนา” กิจกรรมการสาธิตการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรถเก็บเกี่ยวข้าวโพด และกิจกรรมการแข่งขันการเก็บผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์