ภาคเอกชนมอบทุนวิจัย 1 ล้านบาท ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยพัฒนาการสกัดสารสำคัญจากสมุนไพร เพื่อทดสอบการออกฤทธิ์การต้านมะเร็งในหลอดทดลอง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบทุนวิจัยจำนวน 1 ล้านบาท จาก ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานกรรมการบริษัท อาร์แอนด์บีฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) และ นายณัฏฐนันท์ พันธุวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บีเจฟู้ดกรุ๊ป จำกัด เพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ เพื่อทดสอบการออกฤทธิ์ทางชีวิภาพ เช่น การต้านอนุมูลอิสระหรือสมบัติการต้านมะเร็งในห้องปฏิบัติการ โดยมี รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมรับมอบทุนวิจัยดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน

งานวิจัยดังกล่าว มีระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน โดยมุ่งเน้นการสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพรหลายชนิดเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย์ เช่น ผักชีฝรั่ง, เล็บครุฑ, ข่อย, ชะพลู, ผักแพว, คาวตอง, หางปลาช่อน, ผักชีลาว, ผักคราด, สาบเสือ, อบเชย, ต้นเลือดควาย รวมถึงพืชกัญชาด้วย สำหรับพืชกัญชานั้น รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า จะดำเนินการแยก cannabinoids อื่นๆ ได้แก่

delta-8-tetrahydrocannabinol, cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN), cannabicyclol (CBL), cannabichromene (CBC) และ cannabigerol (CBG) ออกจาก tetrahydrocannabinol (หรือ delta-9-tetrahydrocannabinol หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น THC) เพื่อศึกษาเป็นการเฉพาะเพื่อทดสอบการออกฤทธิ์การต้านมะเร็งในหลอดทดลอง โดยใช้เทคนิคการสกัดทางเคมีแบบต่างๆ เปรียบเทียบกันในห้องปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในอนาคต โดยการทดสอบสมบัติการต้านเซลล์มะเร็ง คาดว่าจะทดสอบได้คือ Mouse Lymphocytic Leukemia (P388), Human Carcinoma of the Floor of Mouth (KB) และ Human Mammary Carcinoma (MCF-7) และทดสอบเพิ่มเติมกับ เซลล์มะเร็งปากมดลูก (HeLa, cervix carcinoma cell) และเซลล์มะเร็งตับ (HepG-2, humanliver carcinoma) โดยวิธี MTT [3-(3,5-dimethylthiazol-2,5-diphenyltetra-zoliumbromide)] assay

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน ผู้วิจัยจะทำหนังสือขออนุญาตใช้พืชกัญชาของกลางจากกองกำกับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และหนังสือขออนุญาตวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการเคมีทางยาจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ตามลำดับเช่นกัน