วว. จัดงาน GREEN SERVICE BY TISTR โชว์ความพร้อม/ศักยภาพงานบริการอุตสาหกรรม…รองรับกลุ่มธุรกิจสีเขียว

(16 พฤษภาคม 2562) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จัดงาน GREEN SERVICE BY TISTR ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว…เสวนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ โชว์ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการทดสอบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องธุรกิจสีเขียว ระบุพร้อมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร คาดช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งภาคอุตสาหกรรมสีเขียวไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ในฐานะประธานพิธีเปิดงาน ชี้แจงว่า กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. มีบทบาทและภารกิจในการให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองมาตรฐาน บริการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะนี้กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรมได้ขยายขอบข่ายงานบริการให้กว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ และให้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม หรือ GREEN SERVICE by TISTR

“…วว. มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และบุคลากร ในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดช่องว่างทางการค้า ด้วยงานบริการวิเคราะห์ทดสอบที่รองรับมาตรฐานต่างๆ ของประเทศและระดับสากล รวมถึงมาตรฐานในการส่งออก อาทิ

วิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพเพื่อยืนยันถึงสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการตามมาตรฐานสากล อาทิ ISO 17088 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 17088 และสามารถนำผลการทดสอบไปยื่นขอสัญลักษณ์การรับรองจากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ และที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ คือ วว. สามารถให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO 17088 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการของไทยสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

นอกจากนี้ วว.ยังมีผลงานวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์สีเขียว หรือ Green Packaging ภายใต้แนวคิดการออกแบบ Green by Design หลักการออกแบบและพัฒนาแบบองค์รวม ที่ได้รับรางวัลยืนยันคุณภาพผลงานมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากล…” ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงเพิ่มเติม

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน GREEN SERVICE BY TISTR ที่จัดขึ้นในวันนี้ ถือเป็นแสดงศักยภาพด้านงานบริการธุรกิจสีเขียวอย่างครบวงจรของ วว. และการสร้างการรับรู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านงานบริการของ 3 หน่วยงาน ได้แก่

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ (ศพว.) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) และสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ที่มีความพร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบสมบัติการสลายตัวทางชีวภาพของพลาสติก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องธุรกิจสีเขียวกับแก่ภาคเอกชน วว. คาดว่าจะช่วยยกระดับเสริมสร้างความแข็งแกร่งภาคอุตสาหกรรมสีเขียวไทยเติบโตก้าวไกลอย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “Green Service for Global Business” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญธุรกิจสีเขียวระดับประเทศ ดร.ศีลพงศ์ ใบเงิน Division manager R&D Bio-based products บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (มหาชน) คุณสวัสดิ์ แก้วขุนม้า ผู้จัดการโรงงานบริษัท มีดี สตรอว์ จำกัด ดร.ฉัตรตรี ภูรัต ผู้จัดการโครงการฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ศพว. วว. คุณเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ สรร. วว. รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ร่วม Workshop ปลูกต้นไม้โดยใช้ปุ๋ยหมักที่ได้จากพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยอีกด้วย