กรมส่งเสริมการเกษตร นัดหารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เป็นเจ้าภาพเชิญเกษตรกรชาวสวนแปลงใหญ่ทุเรียนใน 22 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเตรียมการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เกษตรกรได้มีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนระดับประเทศ สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียนไทยใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ พร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนทั้งระบบ

สำหรับทุเรียนไทยนับว่ามีชื่อเสียงในด้านรสชาติและคุณภาพการผลิตที่มีความโดดเด่นเหนือกว่าประเทศคู่แข่งที่ส่งออกทุเรียนทั่วโลก โดยมีการส่งออกในปี 2561 ปริมาณ 530,226 ตัน คิดเป็นมูลค่า 35,333 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ส่งออกปริมาณ 513,883 ตัน คิดเป็นมูลค่า 24,847 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดที่มีพื้นที่แปลงใหญ่ทุเรียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ ยะลา ตราด ศรีสะเกษ ชุมพร และจันทบุรี ซึ่งประเทศไทยส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยมีจีนเป็นตลาดหลักในการรองรับผลผลิตถึง 80% ปริมาณการส่งออกทุเรียนเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดต่างประเทศ นับว่ายังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก แต่มีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนกระจัดกระจายหลายภาคทั่วประเทศ ซึ่งเกษตรกรขายโดยไม่มีองค์กรหรือมาตรการในการตรวจสอบและร่วมมือกันในการจัดการทุเรียนคุณภาพก่อนส่งออก ทำให้ประสบปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนส่งออกส่งผลกระทบอย่างมาก เสียชื่อเสียงและผู้บริโภคขาดความมั่นใจ รวมทั้งได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดและการกีดกันทางการค้าต่างๆ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพและการรักษามาตรฐานทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยกระดับการผลิตทุเรียนให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เน้นผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน พร้อมคัด บรรจุสินค้าในโรงคัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) เพื่อให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี มีความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดจีน

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เชิญ นายมานพ แก้ววงษ์นุกูล และ นายมนตรี ศรีนิล จากสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร ซึ่งสมาคมชาวสวนมะม่วงไทยนับว่าเป็นสมาคมที่มีการดำเนินกิจกรรมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งออกมะม่วงไปจำหน่ายตลาดต่างประเทศ โดยเน้นการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน สำหรับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนระดับประเทศมีทิศทางไปในเชิงบวกกระแสตอบรับดี เกษตรกรชาวสวนทุเรียนแปลงใหญ่เห็นด้วยกับการที่จะมีสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยขึ้น ซึ่งวิธีการดำเนินงานจะเริ่มจากคัดเลือกตัวแทนแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต เพื่อไปคัดเลือกคณะกรรมการระดับประเทศ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น วางแผนพัฒนาการผลิตและการตลาดร่วมกันสำหรับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนระดับประเทศ เสนอให้เริ่มจากการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยโดยคัดเลือกจากตัวแทนแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต ในการคัดเลือกคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น วางแผนพัฒนาการผลิตการตลาดร่วมกันสำหรับแนวทางการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรเพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการทุเรียนระดับประเทศ เสนอให้เริ่มจากการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยโดยคัดเลือกจากตัวแทนแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต ในการคัดเลือกคณะกรรมการระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น วางแผนพัฒนาการผลิตการตลาดร่วมกัน