วว. จับมือจังหวัดระยอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ รับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ มุ่งรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล พร้อมจับมือจังหวัดระยอง สนับสนุนผู้ประกอบการภาคการเกษตร/เกษตรแปรรูปอย่างครบวงจร ด้วยกลไกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานแผนพัฒนาจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลในเขตพื้นที่ EECI ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Sea Horse โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “การรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล” และ “วว. กับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยอง” ว่าการดำเนินงานของ วว. มุ่งเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ (Partner for Your Success) ให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และประชาชน โดยมุ่งนโยบายให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศโดยการนำความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ไปสร้างประโยชน์อย่างครบวงจร (Total Solution Provider) พัฒนาเทคโนโลยีที่สนองตามบริบทของผู้ใช้ประโยชน์ (Appropriate technology) และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากที่ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและประชาชนเชิงพื้นที่ (Area based) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเศรษฐกิจและสังคม

“…ในการดำเนินงานของ วว. ดังกล่าว มีกลไกสำคัญคือ โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม โรงงานนำร่องมาตรฐานสายการผลิตเครื่องดื่มและสายการผลิตผลไม้อบแห้ง (Food Innovation & Service Plant: FISP) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีรมควันลำไยเพื่อการส่งออก จังหวัดลำพูน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารแปรรูป จังหวัดแพร่ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนั้น วว. ยังมีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. ให้แก่ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาวัตถุดิบต้นน้ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาเครื่องจักรและยกระดับมาตรฐาน โดยมีผู้ประกอบการประมาณ 5,000 ราย ต่อปี ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. และมีผู้ประกอบการประมาณ 1,500 รายที่ได้รับการพัฒนาและบริการด้าน วทน. ในการผนึกกำลังกับจังหวัดระยองครั้งนี้ เป็นการต่อยอดบูรณาการดำเนินงานร่วมกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อนำมาซึ่งความยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศต่อไปด้วยพลังขับเคลื่อนของภาครัฐ เอกชนและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม…” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ทั้งนี้ แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ณ ปัจจุบัน มุ่งเน้นการขับเคลื่อน ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม รวมทั้งภาคบริการในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งจังหวัดระยองเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประชากรอยู่ลำดับที่ 1 ของประเทศ (GDP) เป็นฐานอุตสาหกรรม ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อีกทั้งภาคการเกษตรก็นับว่าเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ของผลผลิตทางการเกษตร การประมง เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ และผัก ผลไม้ ที่สำคัญ เช่น สับปะรด ทุเรียน เป็นระดับต้นๆ ของประเทศ อีกทั้งภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยองเอง ก็มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง โดยจังหวัดระยองจำเป็นจะต้องพยายามยกระดับขีดความสามารถประชาชน แรงงาน รวมทั้งผู้ประกอบการให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อทันกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่หรือบริบทของจังหวัดระยองในอนาคต ในการรองรับ 10 อุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ (New S curve)

จากความสำคัญดังกล่าว จำเป็นต้องมีพันธมิตรนอกพื้นที่ เช่น หน่วยงานวิจัยและพัฒนาด้าน วทน. หน่วยงานการศึกษาที่สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเข้ามาสนับสนุนและยกระดับผู้ประกอบการ การศึกษา และประชาชนให้มีศักยภาพ เปลี่ยนจาก labor intensive เป็น Technology intensive ภาคการผลิตและการบริการ ก็ต้องรองรับมาตรฐานสากล ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่ง วว. ได้เข้าไปทำงานในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดและภาคเอกชนของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นโครงการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด สมาคมเพื่อนชุมชน ซึ่งจะมีการทำงานต่อเนื่องและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นบนพื้นที่จังหวัดระยอง

อนึ่ง ในการจัดเสวนาครั้งนี้ วว. นำความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยพัฒนาบริการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาให้การบริการให้แก่ผู้ประกอบการ ด้านเกษตรอินทรีย์ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับและสร้างความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการงานด้านมาตรฐานสู่สากล อีกทั้งเป็นการแสดงพลังประชารัฐอย่างแท้จริงระหว่างภาคเอกชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ โดยจังหวัดระยอง และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนผู้ประกอบการและศักยภาพของจังหวัดระยองประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ 1. การบรรยายเรื่องความสำคัญผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการถึงบทบาทของ วว. กับการพัฒนาผู้ประกอบการของประเทศ ด้วยกลไกด้าน วทน. 2. เสวนา “การรับรองผลิตภัณฑ์ไทยก้าวไกลสู่สากล” เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวชุมชน รวมทั้งงานด้านสิ่งแวดล้อม และ 3. เสวนา “แนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง” เพื่อแสดงพลังประชารัฐในการร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการจาก วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 02 577 9009 หรือ Line@tistr หรือ E-mail : [email protected] หรือ www.tistr.or.th หรือ Twitter@TISTR