โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ทำเงินสะพัด 7,400 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปผลสำเร็จของโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประสบความสำเร็จ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 82,316 ราย ตามเป้าหมายใน 37 จังหวัด พื้นที่เพาะปลูก 724,932 ไร่ เป็นไปตามนโยบาย โดยราคารับซื้ออยู่ที่ 8.05 บาท ต่อกิโลกรัม ที่ความชื้น 14.5 รายได้เกษตรกรเกินคุ้มเฉลี่ย 3,000 บาท ต่อไร่ ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรัง ขณะที่ผลผลิตเป็นที่ยอมรับของผู้รับซื้อ ทำให้มีเงินสะพัดในระบบประมาณ 7,400 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 17 พ.ค. 2562)