ลูกหลาน “สมาชิกสหกรณ์” ชิงทุนเรียนฟรี “ระดับปริญญาตรีสถาบันปัญญาภิวัฒน์”

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์สร้างทายาทสหกรณ์รุ่นใหม่ เปิดรับสมัครลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ชิงทุนเรียนต่อ เพื่อกลับมาสานต่องานด้านสหกรณ์ สนใจสมัครสอบผ่านเวปไซด์ www.pim.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์คำนึงถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ขณะนี้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็น และต้องเร่งดำเนินการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรในอนาคต โดยจะต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสหกรณ์ เพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรยุคใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการเกษตรของไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดทำหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการเกษตร เพื่อต่อยอดอาชีพการเกษตรให้แก่บุคลากรและทายาทของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งจะเน้นการเรียนรู้ในวิชาการเกษตรจัด การจัดการตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ การสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตและยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตร รวมถึงมีวิธีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องมือไอทีต่างๆ มาช่วยพัฒนาธุรกิจการเกษตรของสหกรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรชั้นนำของโลก

ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขานวัตกรรมการจัดการเกษตร ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุนโดยคุณสมบัติของผู้สมัคต้องสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 มีผลการเรียนสะสม 2.75 ขึ้นไป เป็นบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ที่มีความตั้งใจจะกลับมาพัฒนาสหกรณ์เมื่อสำเร็จการศึกษาและมีความสนใจในการทำงานด้านการจัดการธุรกิจเกษตรสมัยใหม่

ทั้งนี้กำหนดการให้ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ผู้ที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 1-5 จะได้รับทุน “PIM-บุตรหลานสหกรณ์” โดยสถาบันปัญญาภิวัฒน์และสหกรณ์ต้นสังกัดจ่ายค่าเล่าเรียนให้คนละครึ่ง ผู้ที่สอบได้คะแนนลำดับที่ 6-10 จะได้รับทุน”เพชรบุตรหลานสหกรณ์” โดยสหกรณ์จะเป็นผู้จ่ายค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด ซึ่งสหกรณ์จะต้องคัดเลือกผู้สมัครเข้าเรียนต่อปริญญาตรีกับทางสถาบันปัญญาภิวัฒน์ โดยสมัครสอบผ่านทางเวปไซด์ www.pim.ac.th ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 และสำเนาใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครส่งผ่านมายังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โทร. 086-3747463 , 091-0041659 และกรมส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 081-2560350,084-6428148