สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี จัดงาน “๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมงานสหกรณ์ให้แพร่หลาย

วันศุกร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้จัดงาน “๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน โดยเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศ ทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสและเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชน ซึ่งการปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่เยาวชน จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน ฝึกการวางแผน ร่วมกันคิดร่วมกันทำและแก้ไขปัญหา สร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย

โดยมี นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดจันทบุรี โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน ขบวนการสหกรณ์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๒๐๐ คน ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) ถนนริมน้ำ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมจังหวัดจันทบุรี และการจัดงานในครั้งนี้นักเรียนพิเศษของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

ภายในงานมีกิจกรรมให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมหลายกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ หมวด ๑๔ ฐานความรู้ คือ ๑. กิจกรรมหมวดความรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการการจัดการเรียนการสหกรณ์ในโรงเรียน หรือนิทรรศการสื่อการสอนสหกรณ์ในโรงเรียน จำนวน ๒ ฐาน นิทรรศการและกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้จากหน่วยงานรัฐ และเอกชน จำนวน ๑๒ ฐาน  ๒. กิจกรรมเกมนันทนาการและกิจกรรมหมวดการประกวดผลงาน ประกอบด้วย ประกวดการบันทึกรายงานการประชุมสหกรณ์นักเรียน ประกวดการจัดทำบัญชีสหกรณ์นักเรียน

เสริมเพิ่มเติม (กรณีมีสัมภาษณ์)

โดย นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า ๗ มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งตามแผนพัฒนาสหกรณ์ตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการแนะนำ ส่งเสริม เผยแพร่ระบบงานสหกรณ์สู่ประชาชน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงยั่งยืน ที่ผ่านมารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยได้กำหนดเกี่ยวกับการสหกรณ์ไว้ในรัฐธรรมนูญด้วยตระหนักว่า สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในชนบทและในเมืองของประเทศไทย สร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชน การเรียนรู้วิถีแห่งประชาธิปไตย และระบบสหกรณ์มีอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกด้วยการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งตลอดระยะเวลา ๒๘ ปี ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนองพระราชดำริในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์แก่เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมาย ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแนะนำการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนต่างๆ จนถึงปัจจุบันได้มีการขยายผลการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนกว่า ๕๒๘ แห่ง ทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๒๑๒ แห่ง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๑๙๘ แห่ง โรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 8 แห่ง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ๒๖ แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๖๙ แห่ง และโรงเรียนสอนศาสนาปอเนาะ ๑๕ แห่ง

กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนจะเริ่มจากการอบรมครูผู้สอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์ในเบื้องต้น ทั้งประเภทและโครงสร้างสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ก่อนจะกำหนดหลักสูตรการสอนและผลิตสื่อการสอนวิชาสหกรณ์ ทำควบคู่กับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในภาคปฏิบัติ ๔ กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ สอนให้เด็กได้ปลูกพืชผัก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา

ส่วนกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์ จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และรับซื้อผลผลิตการเกษตรจากฟาร์มของโรงเรียน เพื่อนำไปผลิตเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ ส่งเสริมการออม สร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็ก รู้จักวางแผนใช้จ่ายเงิน ประหยัดอดออม และมีความซื่อสัตย์ กิจกรรมการศึกษาและสวัสดิการ เป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนหรือสมาชิก โดยพาไปทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานสหกรณ์กับโรงเรียนต่างๆ และเรียนรู้การดำเนินงานสหกรณ์จากของจริง