กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชขยายผลสู่พื้นที่ชุมชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (อพ.สธ.-กสส.) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริฯ ผู้เชี่ยวชาญ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบการดำเนินงานของ อพ.สธ.-กสส. รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562) พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 และการทบทวน และ/หรือ พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม-30 กันยายน 2564) กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์มีโครงการเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 7 โครงการ ตามแนวทางที่ได้ปรับปรุงตามมติที่ประชุม อพ.สธ.-กสส. ครั้งที่ 1/2561 ประกอบด้วย

  1. โครงการสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์
  2. โครงการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่นิคมสหกรณ์
  3. โครงการรวบรวมข้อมูลด้านพันธุกรรมพืช
  4. โครงการอบรมสมาชิกการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)/สถานศึกษาที่ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.
  5. โครงการสร้างจิตสำนึก
  6. โครงการการสร้างวิทยากร
  7. โครงการการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงการ ในปี พ.ศ. 2563 จะมีการปรับ/เพิ่มเติมข้อความการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมให้ชัดเจน และเพิ่มเติมกิจกรรมการจัดทำ QR Code และกิจกรรมการศึกษาดูงานภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึก รวมทั้งจะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวน อบต. วัด โรงเรียน สมัครเข้าร่วมสนองโครงการต่อไป

บทความก่อนหน้านี้“ประพัฒน์” ปลูกกัญชาอินทรีย์เสิร์ฟฟรี! กรมการแพทย์แผนไทย 20 ไร่ 4 จังหวัด
บทความถัดไปซี.พี. ลาว ร่วมสนับสนุนโครงการบริการทันตกรรมถวายแด่พระภิกษุและสามเณร