ไปด้วยกัน เที่ยวงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพารา และนวัตกรรม 2019”

ด้วยศักยภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม อากาศดี น้ำดี ภูเขาไฟที่มอดดับ ดินมีแร่ธาตุเหมาะสม ทำให้การปลูกทุเรียน ไม้ผลหลายชนิด หรือยางพาราได้คุณภาพ โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ มีรสหวานมัน กลมกล่อม อร่อยมาก เป็นพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่นที่มีการส่งออกและนำเงินเข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท

ที่งาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพารา และนวัตกรรม 2019 วันที่ 20-30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ที่น่าสนใจมากคือ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ข้าวเหนียวทุเรียน กาแฟทุเรียน สินค้าเกษตร สินค้าโอท็อปหรืออื่นๆ ให้ประชาชนได้ชม ชิม และซื้อ มีจัดแสดงนวัตกรรมใหม่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่สวนไม้ผลคุณภาพของเกษตรกร

คุณสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เล่าให้ฟังว่า ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตรกว่า 4 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เพื่อการทำนา ทำพืชไร่ ทำพืชสวน เลี้ยงสัตว์ หรือทำประมง

คุณสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมปลูกทุเรียนภูเขาไฟและท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด ลำไย มะม่วง ฝรั่ง และสะตอ ปลูกอยู่ในเขตภูเขาไฟเก่าที่มอดดับแล้ว ได้คุณภาพ ปลูกที่อำเภอกันทรลักษ์ ศรีรัตนะ ขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ การปลูกเป็นแบบสวนผสมเพื่อลดความเสี่ยงและลดทุนการผลิต สำหรับการผลิต ปี 2561/62 มีพื้นที่ปลูกไม้ผล 10,768 ไร่ เกษตรกร 2,212 ราย ดังนี้

ทุเรียน มีพื้นที่ปลูก 6,097 ไร่ เกษตรกร 851 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 1,609 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 4,799.22 ตัน เกษตรกรขายราคาเฉลี่ย 140 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม 671.89 ล้านบาท
คุณลุงทศพล สุวะจันทร์ ประธานกลุ่มและเจ้าของสวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เงาะ มีพื้นที่ปลูก 1,634 ไร่ เกษตรกร 366 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 1,127 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 1,828 ตัน ราคาเฉลี่ย 30 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม 54.84 ล้านบาท

เงาะเปลือกแดง เนื้อขาว ร่อนกรอบอร่อย

ลำไย มีพื้นที่ปลูก 552 ไร่ เกษตรกร 151 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 1,378 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 719.4 ตัน ราคาเฉลี่ย 25 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม 17.99 ล้านบาท

ลองกอง มีพื้นที่ปลูก 208 ไร่ เกษตรกร 99 ราย ผลผลิตเฉลี่ย 694 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 144.4 ตัน ราคาเฉลี่ย 50 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม 7.22 ล้านบาท

มังคุด มีพื้นที่ปลูก 255 ไร่ เกษตรกร 89 ราย ได้ผลผลิตเฉลี่ย 582 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 119.35 ตัน ราคาเฉลี่ย 90 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม 10.74 ล้านบาท

มังคุดราชินีผลไม้ ผิวนอกดำ เนื้อในขาว รสชาติอร่อย

มะม่วง มีพื้นที่ปลูก 890 ไร่ เกษตรกร 288 ราย ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,308 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 1,131.56 ตัน ราคาเฉลี่ย 20 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม 22.63 ล้านบาท

ฝรั่ง มีพื้นที่ปลูก 2,091 ไร่ เกษตรกร 504 ราย ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,607 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 1,497.80 ตัน ราคาเฉลี่ย 20 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม 29.96 ล้านบาท

สะตอ มีพื้นที่ปลูก 41 ไร่ เกษตรกร 41 ราย ได้ผลผลิตเฉลี่ย 868 กิโลกรัม ต่อไร่ ผลผลิตรวม 35.6 ตัน ราคาเฉลี่ย 100 บาท ต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าผลผลิตรวม 3.56 ล้านบาท

การปลูกทุเรียน ไม้ผลหลายชนิด หรือยางพารา ต้องปฏิบัติดูแลบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ไม้ผลต้องได้รับน้ำอย่างพอเพียง ป้องกันกำจัดศัตรูไม้ผลด้วยวิธีผสมผสาน เพื่อให้ไม้ผลเจริญเติบโตติดดอกออกผลคุณภาพ

คุณสว่าง เล่าให้ฟังว่า สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และอีกหลายหน่วยงานได้ส่งเสริมการปลูกในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อให้ได้ผลผลิตเกษตรดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดผู้บริโภค ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ คิว (Q) เพื่อให้ผู้บริโภคกล้าตัดสินใจเลือกซื้อเมื่อพบเครื่องหมายคิว (Q) นี้

การเก็บเกี่ยวทุเรียนภูเขาไฟ หรือไม้ผลทุกชนิด เกษตรกรต้องเก็บผลไม้ที่แก่สุกตามอายุหรือระยะเวลาที่เหมาะสม

กรณีการเก็บหรือดูทุเรียนแก่สุกคือ ก้านผลแข็ง สีเข้ม สากมือ ถ้าจับก้านผลทุเรียนแกว่งจะยืดหยุ่น ปลายหนาม แห้งมีสีน้ำตาลเข้ม เปราะหักง่าย รอยแยกระหว่างพูเห็นได้ชัด ชิมปลิง ถ้าแก่จัดเมื่อตัดขั้วผลหรือปลิดออกจะเป็นน้ำใสไม่ข้นเหนียวเหมือนทุเรียนอ่อน เมื่อชิมมีรสหวาน เคาะเปลือก จะมีเสียงดังหลวมๆ ที่เกิดจากช่องว่างระหว่างเปลือกและเนื้อภายในผล หรือนับอายุทุเรียนแก่สุกเก็บเกี่ยวได้จะมีอายุ 100-130 วัน วิธีการนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้กินผลไม้คุณภาพ

ตลาดทุเรียนภูเขาไฟ หรือไม้ผลทุกชนิด เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวทยอยนำออกวางขายที่หน้าสวน ที่ตลาดสดในตัวเมืองและจังหวัด อีกส่วนหนึ่งจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อเพื่อนำไปขายในห้างสรรพสินค้า รวมทั้งคัดเลือกนำผลไม้ดีมีคุณภาพจัดส่งขายตลาดต่างประเทศด้วย ทำให้เกษตรกรมีรายได้และดำรงชีพอยู่ได้อย่างพอเพียงมั่นคง

คุณสว่าง เล่าให้ฟังในท้ายนี้ว่า มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการอนุรักษ์หลายแห่งเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าชมสวนที่น่าสนใจ ได้แก่

“กลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพบ้านซำตารมย์” ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนให้มีการดำเนินงานและกรมวิชาการเกษตร ตรวจรับรองคุณภาพและรับประกันว่าผลไม้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มี คุณลุงทศพล สุวะจันทร์ เป็นประธานกลุ่มและเจ้าของสวน ซึ่งมีทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ออกผลทั้งในและนอกฤดูตลอดปี

คุณลุงทศพล สุวะจันทร์ ประธานกลุ่มและเจ้าของสวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ที่ “กลุ่มผู้ผลิตทุเรียนคุณภาพ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านซำขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ เกษตรกรรวมกลุ่มปลูกทุเรียนและเงาะ สภาพพื้นที่เป็นภูเขาลอนตื้น สวยงาม ที่ สวนคุณลุงเสริม หาญชนะ เป็นแหล่งปลูกทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ชิมผลไม้คุณภาพสดๆ และให้ซื้อในราคาถูกกว่าท้องตลาด

ที่บอกเล่ามานี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นการปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ไม้ผลหลายชนิด หรือยางพารา แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดแสดงนิทรรศการวิชาการ จำหน่ายผลผลิต สินค้าโอท็อป เป็นกิจกรรมให้เกษตรกรก้าวสู่วิถีการยังชีพที่มั่นคง

ท้ายนี้ อย่าลืม…พบกันในงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพารา และนวัตกรรม 2019” วันที่ 20-30 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ คุณสุริยา บุญเย็น สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ โทร. (062) 196-1377 หรือโทร. (045) 616-829 ก็ได้ครับ

กาแฟทุเรียนภูเขาไฟ อร่อยทั้งแบบร้อนและเย็น
บทความก่อนหน้านี้ปลูก “ไผ่เป๊าะหวาน” แบบขายหน่อสด ปลูก 3 ปีให้หน่อ ขายได้ราคาดี
บทความถัดไปชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว สุดยอดแมลงผสมเกสรพืช