วว. ได้รับการรับรองความสามารถการทดสอบ บรรจุภัณฑ์การขนส่งจาก ISTA

สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) ได้รับการรับรองความสามารถการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งจาก ISTA มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกต่อไป

International Safe Transit Association (ISTA) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดวิธีการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ E-Commerce เช่น วิธีการทดสอบ ISTA Proce-dure 1A และ ISTA Procedure 2A เป็นต้น ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะผ่านการทดสอบความต้านการเรียงซ้อน ความต้านการสั่นสะเทือน และการตกกระแทกตามลำดับเพื่อจำลองสภาวะในการขนส่ง ขนถ่าย และเก็บรักษา

การขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภค จำเป็นต้องบรรจุสินค้าในกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่ง เพื่อช่วยลดความเสียหายของสินค้า กล่องกระดาษลูกฟูกต้องมีความแข็งแรง สามารถลดความเสียหายของสินค้า และมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ระวางสินค้าหรือตู้ขนส่ง ดังนั้น การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งจึงจำเป็น เพื่อให้สามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบแตกต่างกันไป เช่น ASTM D 4169, ISTA เป็นต้น

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์, ศบท., วว. ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบจาก ISTA เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเครื่องมือทดสอบ สถานที่ให้บริการ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จึงสามารถให้บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่สอดคล้องตามมาตรฐานของ ISTA ได้ ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์, ศบท. สามารถแสดงเครื่องหมาย Transit Tested Certification Mark บนกล่องกระดาษลูกฟูกที่ผ่านการทดสอบก่อนการส่งออกได้

ในการนี้ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการให้บริการ และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก นอกจากให้บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งดังกล่าวแล้ว ศบท.ยังให้บริการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยและวิธีการที่ได้มาตรฐาน เช่น กระดาษ พลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นห้องปฏิบัติการเดียวในประเทศที่ให้บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งสำหรับสินค้าอันตรายอีกด้วย