สระจิ๋ว จิ๋วแบบแจ๋ว สร้างความมั่นคงของเกษตรกรไทย

กรมพัฒนาที่ดิน เร่งการก่อสร้างสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน “สระจิ๋ว” ให้ทันเก็บน้ำปีนี้ โดยปี 62 สนับสนุนให้เกษตรกร จำนวน 46,523 ราย ได้ใช้น้ำปลูกพืช และเตรียมรองรับและบรรเทาภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ครอบคลุมพื้นที่และทั่วถึงเกษตรกรที่ต้องการใช้น้ำ

นางสาว เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้า ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการขุดสระน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร โดยให้เกษตรกรเจ้าของที่ดิน มีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการขุดสระ จำนวน 2,500 บาท เพื่อเก็บน้ำในช่วงมีฝนตก สำรองน้ำใช้ยามฝนทิ้งช่วง รวมทั้งสนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง เป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วกว่าร้อยละ 90 คาดว่าเกษตรกรทุกรายจะเก็บกักน้ำได้ในฤดูฝนนี้ และสามารถใช้น้ำได้ถึงปลายปีนี้อย่างแน่นอน

เกษตรกรที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนสระน้ำไว้ใช้ในการทำนาหรือการเกษตรอื่นๆ แจ้งความจำนงและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากหมอดินอาสา เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดลำดับบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีความพร้อมของพื้นที่ มีเอกสารเป็นเจ้าของที่ดิน มีแผนการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเดือดร้อนพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่ขาดแคลนน้ำ ประการสำคัญที่สุดการขุดสระ จะไม่ดำเนินการในพื้นที่ดินทราย มีหินกรวดปน รวมทั้งพื้นที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกักเก็บและคุณภาพของน้ำ

เกษตรกรจำนวนมาก ทำการเกษตรแบบใช้น้ำฝน ยังขาดแหล่งน้ำสำรอง การที่กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินโครงการสระน้ำในไร่นา จะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ กรณีเกิดภัยแล้ง และช่วยให้การใช้ที่ดินเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเกษตรกรในการตัดสินใจเลือกชนิดพืช วางแผนการใช้ที่ดินได้ในระยะยาวและต่อเนื่อง

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติม ขอฝากถึงเกษตรกรผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสระน้ำในไร่นา ให้มีการบริหารจัดการน้ำ ที่สอดคล้องและสมดุลกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อความมั่นคงในอาชีพ และคุณภาพชีวิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยผลิตอาหารปลอดภัย เพิ่มมูลค่าของผลผลิตโดยการแปรรูป หรือจำหน่ายตลาดท้องถิ่น เพิ่มความเข้มแข็งของชุมชน

ด้าน นายบุญมา คำจันทร์ หมอดินอาสา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจากการเข้าร่วมโครงการสระน้ำในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน ก่อนหน้านี้ ปลูกข้าวฤดูกาลเดียว น้ำสำหรับทำการเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตไม่แน่นอน รายได้ต่ำ แต่หลังจากได้รับการสนับสนุนสระน้ำในไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน เกษตรกรได้เริ่มวางแผนการเกษตร โดยปลูกพืชผักสวนครัวรอบสระ เลี้ยงปลา ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดปี มีอาหารบริโภค ดั่งคำว่าโบราณ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ให้อาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น