สสว. และ มทร.ธัญบุรี อบรมผู้ประกอบการเกษตร “ผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0”

สสว. และ มทร.ธัญบุรี จัดอบรม “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0” แก่ผู้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการสนับสนุน SME ปี 2562

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ มทร.ธัญบุรี ได้ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการผลิตผักปลอดสารพิษ ยุค 4.0” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 ให้กับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ก่อเกิดเป็นคลัสเตอร์หรือเครือข่ายต้นแบบ และดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนในยุค 4.0

ขณะเดียวกัน ยังเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย (Service Provider) ผู้ประสานงานเครือข่าย (Cluster Development Agent) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ด้าน ผศ.ดร.วัลลภ พรหมทอง ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 จาก มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2562 นับเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ เพราะมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นในยุค 4.0 อีกทั้งการดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ที่สร้างและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงมากมายที่จะช่วยเติมเต็มศักยภาพ เช่น หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์ Center of Robotics and Precision Farming และความร่วมมือของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร จึงมั่นใจได้ว่าโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2562 จะเกิดเป็นคลัสเตอร์ที่มีความเข้มแข็ง เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพสูง และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่เดิมให้กว้างขึ้นต่อไป

ผู้สนใจโครงการสนับสนุน SME ปี 2562 จาก สสว. และ มทร.ธัญบุรี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/SMEClusterbyRMUTT หรือ www.sme-cluster.rmutt.ac.th