วันดินโลก World Soil Day 5 ธันวาคม 62

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวันดินโลกครั้งที่ 3/2562 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณาแผนการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 และการส่งผลงานการประกวดรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เมื่อปี 2545 ในวาระที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดินโลกที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งในครั้งนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้น้อมนำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการพัฒนาที่ดินมาจัดแสดง ทำให้ IUSS ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จึงมีแนวความคิด ให้มีวันดินโลก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกถึงความตระหนักในบทบาทอันสำคัญยิ่งของทรัพยากรดินที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 16 เมษายน 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศ.เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารและอดีตเลขาธิการ IUSS พร้อมผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน และสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก และพร้อมกันนี้ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก

ทั้งนี้องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership หรือ GSP กำหนดให้วันดินโลกเป็นวาระสำคัญในการสื่อสารเรื่องราวของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น เนื่องจากทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ใช้ดินเป็นแหล่งอาหาร เป็นที่ตั้งของบ้านเรือน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้ำ เป็นวัตถุดิบสำหรับสิ่งก่อสร้างและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และดิน เมื่อถูกใช้ประโยชน์โดยปราศจากการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมแล้ว จะเกิดความเสื่อมโทรม ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาสนองประโยชน์ให้แก่มนุษย์ได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น วันดินโลก จึงเป็นวาระสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ช่วยรักษาทรัพยากรดิน

ประเทศไทยได้จัดวันดินโลกมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2555 โดยในปี 2561 มีการจัดงานวันดินโลกอย่างกว้างขวางของทุกภาคส่วนและทั่วภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ Be the Solution to Soil Pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ และเป็นปีที่ 1 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้เสนอรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award สำหรับมอบให้แก่ประเทศ องค์กร หรือบุคคล ที่มีการจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม ที่สามารถสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของดินในทุกๆ ภาคส่วน โดยรางวัลของปี 2562 นี้จะพิจารณาจากผลงานปี 61 ในหัวข้อ Be the Solution to Soil Pollution

การจัดงานวันดินโลก ปี 2562 FAO กำหนดหัวข้อ Stop Soil Erosion Save our Future ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ ผลิตอาหารหล่อเลี้ยงทุกชีวิตได้อย่างยั่งยืน ชั่วลูกชั่วหลาน กำหนดจัดงานตั้งแต่ เดือน มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการวันดินโลก มีมติให้จัดงาน 5 ด้าน ดังนี้ 1)การจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 2)การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 3) การสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก 4) การสร้างความตระหนักเรื่องการชะล้างพังทลายของดินและ 5) การเชื่อมโยงปัญหาการชะล้างพังทลายของดินสู่ประเด็นภัยพิบัติทางธรรมชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. ราชบุรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ เอกชน องค์กรภาคประชาชน และภาคีด้านดินของประเทศไทย ประเทศสมาชิก 24 ประเทศ ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลการดูแลทรัพยากรดิน เพื่อสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรดินในภูมิภาคเอเซียต่อไป