วช. จับมือกับบริษัทเอกชนชื่อดัง มุ่งสร้างนวัตกรรมอาหาร ผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ตลาดโลก

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการส่งออกอาหารไทย โดยกำหนดนโยบายกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนโยบาย “ครัวไทยสู่ตลาดโลก” ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย “แผนงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก”  ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่ตอบสนองนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล ที่เกิดจากแนวคิดทำอย่างไรให้อาหารไทยเป็นอาหารจานโปรดของทั่วโลก

แต่การที่จะก้าวไปเป็นครัวไทยตลาดโลกได้นั้น จำเป็นต้องแก้ปัญหารสชาติที่ผิดเพี้ยนของอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลก และหาวิธีการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง จึงได้มุ่งเน้นรสชาติแท้ของอาหารไทย โดยการพิสูจน์สายพันธุ์แท้ของวัตถุดิบ และกระบวนการปรุงที่คงรสชาติดั้งเดิม รวมถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติแท้ สามารถปรุงได้สะดวก รวดเร็ว ปรุงที่ไหนก็ได้รสชาติแท้ดั้งเดิม อีกทั้งยังพิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์วัตถุดิบ ด้วยการศึกษาประโยชน์ในเชิงโภชนาการและสุขภาพของอาหารไทย พร้อมหาแนวทางเผยแพร่ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายโดยเฉพาะ ชาวต่างชาติ ผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนนำไปผลิต จำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ และหากลยุทธ์การตลาดในการเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ตลอดจนร่วมกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ

การดำเนินงานภายใต้แผนครัวไทยสู่ตลาดโลกได้มีการดำเนินงานวิจัยภายใต้โครงการรวมทั้งสิ้น16 โครงการ มีผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ผลผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ จำนวน 65 รายการ ผลผลิตที่เป็นเทคโนโลยี เทคนิควิธี กระบวนการ กรรมวิธี จำนวน 68 รายการ ผลผลิตที่เป็นองค์ความรู้สูตรอาหาร จำนวน 65 รายการ หลักสูตรการอบรมเผยแพร่ความรู้ จำนวน 4 รายการ ผลผลิตที่เป็นสื่อประเภทต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ และแนวทางที่เหมาะสมในการนำผลผลิตไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการอบรม การสาธิต การทดสอบ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อนำสูตรและกระบวนการผลิต ไปผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ จำนวน 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 47 รายการ

นอกจากนี้ยังมีการขยายผลเพื่อทดสอบตลาดร่วมกับเอกชน โดยการนำเมนูที่ผ่านการทดสอบไปให้กับร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนไปใช้ และการอบรมการประกอบอาหารไทยให้กับบุคคลทั่วไป เชพ บุคคลที่ทำงานสถานทูตอยู่ในประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ และสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเชิงสุขภาพ เพื่อให้ต่างชาติได้รับรู้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารไทยด้วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการทำกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการดำเนินงานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงได้มีการจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก  และถ่ายทอดองค์ความรู้ตำรับอาหารไทยและผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย ระหว่าง วช. กับ บริษัทเอกชน 2ราย ได้แก่ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี 2. สวนนงนุช พัทยา

บทความก่อนหน้านี้รู้หรือไม่?! ‘ดาวเรือง’ ขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำได้
บทความถัดไป“กฤษฎา”ห่วงภาวะฝนทิ้งช่วงกระทบเกษตรกร-พื้นที่เกษตร สั่งกรมชล-ฝนหลวงเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้า