กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสหกรณ์โครงการหลวงพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ ใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ อบรมสหกรณ์พื้นที่โครงการหลวงพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เน้นสินค้าหลัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์พืชผัก สตรอเบอรี่ สมุนไพร เห็ด กาแฟและชา จับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยช่วยยกระดับสินค้าสหกรณ์โครงการหลวงให้มีความโดดเด่น พร้อมเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สมาชิกสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้าสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงด้วยเทคโนโลยีและ     นวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการหลวงกำหนด และสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ซึ่งสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงกระจายอยู่ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน กำแพงเพชร กาญจนบุรี ตาก ลำปาง และเพชรบูรณ์ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร 56 สหกรณ์ สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นชนเผ่าต่างๆ ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีสินค้าหลักที่สร้างรายได้ เช่น พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพร ชา กาแฟ เห็ด พืชไร่ชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือแม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่างๆ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามาช่วยพัฒนา การผลิตสินค้าสินค้าของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยมาพัฒนากระบวนการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า พร้อมทั้งออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นถิ่น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผู้แทนสหกรณ์โครงการหลวงจะได้รับการอบรมและร่วมทำกิจกรรม Workshop และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ตลาดไท โดยมีวิทยากรซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยุค 4.0 การรวบรวมผลผลิต การยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดผู้รับผิดชอบการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 85 คน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงให้สามารถบริหารธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและช่วยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิก   ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าต่างๆ อาศัยบนพื้นที่สูง ซึ่งสหกรณ์จะต้องดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้งรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกเพื่อนำมาแปรรูปและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกต่อไป