บ้านปูฯ ส่งเสริมพลังร่วมของพนักงาน ชูไอเดียโครงการซีเอสอาร์แห่งปีขององค์กร ร่วมเดินหน้าสังคมไทย

แม้ว่าการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปี 2559 จะนับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแต่ในอีกด้านหนึ่งก็ทำให้เกิดการตื่นตัวในทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งคนไทยได้เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นพลังและจิตสำนึกสาธารณะให้ลุกขึ้นทำสิ่งดีๆ เพื่อพัฒนาและเดินหน้าสังคมไทยต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอาสาสมัคร บุคคลทั่วไป หรือกลุ่มกิจกรรม ตลอดจนโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่ทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริเวณท้องสนามหลวงและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีพระบรมศพเท่านั้นแต่ขยายวงกว้างออกไปอย่างกว้างขวางทั้งลักษณะกิจกรรม และพื้นที่การดำเนินกิจกรรม บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่ใหความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานแห่งเอเชียที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่เน้นส่งเสริม“การศึกษาและการเรียนรู้” ให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างมั่นคงในระยะยาว รวมทั้งให้ความสำคัญในการส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึกสาธารณะอย่างแท้จริงซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่สนับสนุนให้พนักงานได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมโดยการนำเสนอแผนงานที่มุ่งแก้ปัญหา นำไปปฏิบัติได้จริง เข้าร่วมประกวดในโครงการ“CSR Ideas of the Year” ภายใต้ธีม “Moving Forward Together”โดยเน้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์และการรวมพลัง

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“โครงการ CSR Ideas of the Year  เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจต่อการพัฒนาสังคมของบ้านปูฯ ผ่านค่านิยมร่วมองค์กร“บ้านปูสปิริต” คือ ความห่วงใยเอาใจใส่ และพลังร่วมระหว่างพนักงานจากต่างแผนกในแต่ละเจเนอเรชั่น ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และทำงานร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าเชิงบวกแก่สังคม ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจที่ว่า“อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม” ที่บริษัทฯ ยึดมั่นมากว่า 30 ปี”
สำหรับโครงการCSR Ideas of the Year ในปีนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงพลังร่วมของคนในองค์กรแล้วพนักงานบ้านปูฯ ได้มีโอกาสวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในสังคมไทย และตีโจทย์ออกมาเป็นไอเดียและโครงการซีเอสอาร์ดีๆ รวม10 โครงการที่มีความหลากหลาย อาทิ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและทางเท้า ด้านการแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างอาชีพ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในหมู่เยาวชน ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส และด้านการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของสัตว์

สำหรับการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน และทางเท้านั้น กลุ่มพนักงานได้นำเสนอผ่านโครงการBANPU Change for the Betterที่มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนที่สัญจรในเส้นทางรอบบริษัทฯ (อาคารธนภูมิ)จากแยกมิตรสัมพันธ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ไปจนถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเพชรบุรีปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดมากขึ้น โดยเฉพาะการงดขับขี่มอเตอร์ไซด์บนทางเท้าเพื่อลดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนเดินเท้า ซึ่งสะท้อนค่านิยมการให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของบ้านปูฯโดยพนักงานบ้านปูฯ ร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันติดป้ายรณรงค์งดขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เดินรณรงค์ และมอบเสื้อจราจร เสื้อกันฝน ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสาจราจรในการปฏิบัติหน้าที่และหลังจากติดตั้งป้ายรณรงค์บนทางเท้าไม่นานก็มีผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้แชร์ภาพป้ายรณรงค์บนโซเซียลมีเดียเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึกในวงกว้างอีกด้วย
อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2 คือโครงการมอบความรู้  สร้างอาชีพ สู่ชุมชน “อร่อยดี มีอาชีพ” ซึ่งเกิดจากไอเดียที่ต้องการแบ่งปันความรู้และทักษะที่มีเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้อื่น โดยพนักงานที่มีความชอบและเชี่ยวชาญด้านการทำอาหารรวมกลุ่มกัน จัดเวิร์คช็อปการทำซาลาเปาไส้ต่างๆทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ นวดแป้ง ปรุงไส้ ไปจนถึงการบรรจุอาหารเพื่อให้ผู้ที่สนใจจำนวน33 คนนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ โครงการนี้ นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใช้งบประมาณ และเวลาไม่มาก แต่ทว่าสามารถส่งต่อทักษะที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในระยะยาวได้
   นอกจากนี้ ยังมีโครงการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยในต่างจังหวัด คือโครงการปรับปรุงโรงอาหารแหล่งพลังงานชีวิตและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและราษฎรบ้านห้วยมะโหนกคี จังหวัดตากโครงการโรงเรียนของเราน่าอยู่ จัดทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดละมุด จังหวัดอยุธยานำผักที่ปลูกมาเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวัน โครงการสวนเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาสร้างสวนหย่อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนวัดถั่วทอง จังหวัดปทุมธานีโครงการสนามสร้างเด็กปัญญาดี จัดทำสนามตะกร้อให้โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และการมีสุขภาวะที่ดี ทั้งกายและใจแก่เยาวชน และโครงการใส่ใจใส่หนังสือ พัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ จังหวัดนนทบุรี  เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ ยังมีโครงการปลูกป่าชายเลน (โซนแห้ง) ซึ่งเป็นการจัดทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสมองและสายตาจากโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ไปเปิดโลกทัศน์ด้วยการปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการSolarเพื่อช้างพลังงานสะอาดเพื่ออนาคต สร้างเครื่องปั้มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ให้ช้างได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

“แม้โครงการต่างๆ ที่พนักงานนำเสนออาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่บ้านปูฯ ก็เชื่อว่าการทำสิ่งเล็กๆ ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกัน จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้กับสังคมได้ นอกจากนี้การทำงานเพื่อสังคมยังเป็นการเรียนรู้ในบริบทที่อยู่นอกเหนือจากการทำงานที่พนักงานคุ้นเคยอยู่ทุกวัน อันจะนำไปสู่การเล็งเห็นปัญหาจริง และเรียนรู้วิธีแก้ไข เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน”นางอุดมลักษณ์กล่าวสรุป