สภาเกษตรกรแห่งชาติติด QRcode มังคุดเบตงใต้สุดแดนสยาม

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า มังคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทั้งสดและแปรรูปรวมทั้งเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางและอื่นๆจึงเป็นโอกาสดีของเกษตรกรที่ต้องพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพเพื่อการส่งออกสู่ประเทศต่างๆ ในอาเซียน จังหวัดยะลานั้นมีพื้นที่ให้ผลผลิตมังคุดปริมาณ 6,933 ไร่ มีผลผลิต 3,213 ตันต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอำเภอเบตง พื้นที่ใต้สุดแดนสยามมีพื้นที่ปลูกเป็นลำดับต้นๆของจังหวัดแต่การผลิตมังคุดยังมีปัญหาด้านคุณภาพและขาดการบริหารจัดการด้านการตลาดค่อนข้างมาก ทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ สภาเกษตรกรฯเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด ซึ่งจะเน้นกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยกระบวนการตรวจสอบข้อมูลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจไปสู่การเลือกซื้อและบริโภคโดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับผลผลิตนั้นๆได้อย่างรวดเร็ว การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยติดQR codeและการตลาด) จึงเป็นโครงการหนึ่งที่สภาเกษตรกรแห่งชาติให้การสนับสนุน

ด้านนายมะหะหมัดซันโรนิง อามะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดยะลาได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน(องค์กรมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันมังคุดจังหวัดยะลา (การผลิตมังคุดคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มQR codeและการตลาด) เพื่อให้ความรู้การผลิตที่ดีได้มาตรฐานที่ตลาดกำหนด โดยการเปลี่ยนวิถีการเกษตรแบบดั้งเดิมสู่เกษตรเชิงพาณิชย์ เพื่อเกิดระบบตามสอบสินค้าเกษตร (QR code)สำหรับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านราคาและการแข่งขัน การตลาด ซึ่งได้จัดอบรมเมื่อกลางเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือ3 หน่วยงานภาคี สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา สถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน (องค์กรมหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา เพื่อที่จะพัฒนาไม้ผลในพื้นที่จังหวัดยะลาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน