ครุศาสตร์ ศรีวิชัย จัดพาน้องขึ้นเขาตังกวน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย จัดกิจกรรมพี่พาน้องขึ้นเขาตังกวน ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้สักการะเจดีย์พระธาตุหรือพระเจดีย์หลวงคู่เมืองสงขลาซึ่งมีนักศึกษาใหม่จาก 5 หลักสูตรสาขาวิชา ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เข้าร่วมกิจกรรมกว่า คน 200 คน โดยมีได้รับเกียรติจาก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเมื่อเร็วๆ นี้