กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เซ็นMOUกับกรมส่งเสริมสหกรณ์-ธกส.จัดการฐานข้อมูลสหกรณ์-เกษตรกรทั่วไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เรื่อง การเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมู ลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพั ฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตของสมาชิกและการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีนางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีความเห็นร่วมกันในการเชื่ อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพื่อบูรณาการข้อมูลในการสนั บสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้ นการให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปั ญหาภาคการเกษตรและช่วยขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลื อเกษตรกรผ่านกระบวนการสหกรณ์ให้ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง ๓ หน่วยงาน จึงได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมู ลการดำเนินงานด้านสหกรณ์และกลุ่ มเกษตรกร และการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึ งแหล่งเงินทุน อีกทั้งพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตของสมาชิกและการทำธุ รกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า จากความร่วมมือดังกล่าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะได้ให้การสนับสนุนในด้านข้อมู ลสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทั้งข้อมูลการจัดชั้นคุ ณภาพการควบคุมภายในและอัตราส่ วนทางการเงินเฉลี่ย (Peer Group) นอกจากนี้ ยังสนับสนุนทางด้านวิชาการ แนะนำให้คำปรึกษาการพัฒนาและเชื่ อมโยงข้อมูล โดยทั้ง ๓ หน่วยงาน จะได้ร่วมกันกำหนดความต้องการข้ อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อเป็นการพัฒนาความเข้มแข็ งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์