สภาเกษตรกรฯ ย้ำ!! อย่าวางใจในการทำลายล้าง ‘หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด’ เกษตรกรกว่า 40 จังหวัด ‘พินาศ’

นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณา เพราะเกษตรกรร้องทุกข์เข้ามาเยอะมากจากการสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักในการระบาด “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” ในประเทศไทยสำรวจพบพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดระบาดเกินกว่า 60% พื้นที่ 40 กว่าจังหวัดแล้ว อาทิ นครราชสีมา กาญจนบุรี พิษณุโลก เชียงใหม่ พิจิตร น่าน ลำพูน ฯลฯ ความเสียหายจำนวนไร่มีการตรวจสอบข้อมูลกันอยู่ เนื่องจาก “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” สามารถบินได้ไกลเฉลี่ย 100 กิโลเมตร และหากมีลม พายุ จะไปได้ไกลและเร็วตามแรงลม พายุ และด้วย “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” มีอายุตั้งแต่ 30-45 วัน มีวัยในการเจริญพันธุ์อยู่ประมาณ 5 ช่วงวัย เข้าทำลายตั้งแต่รากถึงยอดแตกต่างตามช่วงวัย ช่วงวัยที่ 3 จะทำลายและระบาดรุนแรงสุด ด้วยวัยนี้จะเข้าไปอยู่ในซอกใบแล้วกัดกินทะลุยอด ช่วงที่อ่อนแอและควรทำลายเป็นช่วงระยะไข่ เนื่องจาก “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” ทำลายข้าวโพดในแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง จึงไม่สามารถประกาศเป็นภัยพิบัติควบคุมโรคไม่ได้ จึงขอให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการงานวิจัยที่จะพัฒนาต่อยอดเอามาป้องกัน เช่น พันธุ์ข้าวโพดต้านทานที่ไม่ใช่ GMO, สารฟีโรโมนล่อตัวเต็มวัยซึ่งทำลายต้นเหตุโดยในประเทศไทยยังไม่มีการทดลองและสั่งนำเข้ามาใช้, องค์ความรู้ที่ต้องเร่งสร้างให้กับเกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์/สารเคมีที่มีประสิทธิภาพควรใช้ระยะไหนช่วงเวลาใด ด้วยสารเคมีหลายชนิดที่ใช้ในประเทศไทยฉีดเกิน 3 ครั้ง หนอนจะดื้อยา, การใช้วิธีผสมผสานกำจัดและทำลายควรทำเป็นระบบและเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน

“ข้าวโพดเป็นอาหารที่ ‘หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด’ ชื่นชอบที่สุด หากไม่ปลูกข้าวโพดใช่ว่าจะหยุดวงจรมันได้ เพราะมันยังหาพืชชนิดอื่นกินได้อีกกว่า 80 ชนิด เช่น ข้าว ข้าวฟ่าง กะหล่ำ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชตระกูลแตง ตระกูลถั่ว ฯลฯ หากควบคุมไม่อยู่จนมันเป็นศัตรูพืชประจำถิ่น หายนะจะเกิดทุกวงการ ไม่ว่าข้าว พืชสวน พืชไร่” นายเติมศักดิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 มีมติในที่ประชุมให้นำข้อเสนอ ได้แก่

1.ขอให้หน่วยงานภาครัฐจัดหางบประมาณกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

2.ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งจัดหางบประมาณเพื่อให้ความรู้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุด ในระยะไข่และระยะตัวอ่อน

3.ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในการป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

4.ขอให้หน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการผลิตตัวห้ำ-ตัวเบียน เพื่อนำปล่อยในพื้นที่ที่มีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

5.ขอให้หน่วยงานภาครัฐนำเข้าหรือผลิตสารฟีโรโมน เพื่อนำไปควบคุมตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้ข้าวโพด-ลายจุด

6.ขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งศึกษางานวิจัยผลิตสายพันธุ์ข้าวโพดที่ต้านทานต่อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

7.ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งรัดในการออกใบอนุญาตให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าสารเคมีที่ใช้กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้โดยตรง

โดยจัดทำหนังสือข้อเสนอดังกล่าวต่อประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติพิจารณาและส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป