ผวก. กยท. ลงพื้นที่ จ.สงขลา พบปะพี่น้องชาวสวนยาง พร้อมติดตามสถานการณ์ยางพาราในพื้นที่อย่างใกล้ชิด

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันมาขายที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์ราคายาง และพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางมาขายเพื่อให้เข้าใจถึงสถานการณ์ราคายางในปัจจุบัน และสิ่งที่ กยท. กำลังดำเนินการและประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา เพื่อวางแผนดำเนินการซื้อขายยางผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาเสถียรภาพราคายาง ให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ทั้งนี้ ได้ขอบคุณผู้ประกอบกิจการยางพาราภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการซื้อขายยางผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราของ กยท. ด้วยดีเสมอมา