ประธานกลุ่มผ้าย้อมคราม”ดอนกลอย”โอดตลาดไม่คึกคัก ยอดลด สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบ

นางถวิล อุปรีย์ ประธานกลุ่ม ผ้ายอมคราม บ้านดอนกอย ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เปิดเผยว่า กลุ่มผ้าครามบ้านดอนกอย เป็นการรวมกลุ่มของสตรีแม่บ้านในหมู่บ้าน ที่ว่างเว้นจาการทำนา ทำไร่ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เอาไว้ แต่ก่อนมีการทำผ้า ยอมคราม เพื่อไว้ใช้สอยในครัวเรือน ต่อมาผ้าครามได้รับความนิยม และเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้สตรีแม่บ้านได้มารวมตัวกันผลิตผ้าครามเพื่อจำหน่าย และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเครือข่ายเพื่อการพัฒนาและนำสู่ตลาด จนเป็นที่รู้จักทั่วไป

ประธานกลุ่มผ้ายอมครามบ้านดอนกอยกล่าวอีกว่า แม้ว่าจังหวัดสกลนครจะมีการสนับสนุน ให้ประชาชนทั่วไปและข้าราฃการ หันมาสวมใสผ้ายอมครามเพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผ้าครามต่างในจังหวัดสกลนคร และเปิดตลาดถนนผ้าคราม ตลอดจนในอำเภอต่างก็มีการกระตุ้น ซึ่งผ้าครามในจังหวัดสกลนคร ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งคราม ทำให้ตลาดผ้าครามคึกคักและมีเม็ดเงินไหลเข้าจังหวัดจำนวนมาก ส่งผลให้กลุ่มต่างๆเกี่ยวกับผ้าคราม มีงานทำมีรายได้ แต่ในช่วงต้นปีสังเกตจากการจำหน่ายในกลุ่มของตนเอง สถานการณ์ตลาดผ้าครามลดลงกว่าปีที่ผ่านมาถ้าเทียบในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้สอบถามลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการบอกว่า เนื่องภาวะค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงต้องลดค่าใช้จ่ายลง น่าจะส่งผลจากจุดนี้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามอยากฝากถึงรัฐบาลให้มาสนใจกับภาวะตลาดสิ้นค้าที่เป็นโอทอปของชาวบ้านด้วยโดยเฉพาะผ้าคราม และกลุ่มสินค้าอื่น เพราะจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ และมีงานทำ เป็นการกระตุ้นรายได้ระดับฐานล่างด้วย

บทความก่อนหน้านี้เผยวิธีเพาะเห็ดโคน ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน
บทความถัดไป“สวนรวมใจ” ปลูกอินทผลัมผลสด ได้ผลผลิตเยี่ยม ที่ทุ่งกุลาร้องไห้