ส.ป.ก. “สร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว”(Rice of Art) บนแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แปลงนาภาพพญานาค

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) ภายใต้โครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 4 แบบ บนผืนนาพระราชทาน แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ณ ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลขาธิการ สปก. นำทีมข้าราชการเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สังกัด ส.ป.ก. ร่วมกิจกรรมปลูกข้าว

ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า “ปี พ.ศ. 2562 ถือเป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมจัดทำโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส.ป.ก. เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน  โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนชีวิตให้ผืนดิน จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระ  ปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) บนผืนนาพระราชทาน แปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย ออกเมื่อ 1 ตุลาคม ร.ศ.120 (พ.ศ. 2444) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีพระนาม “สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์” ทรงถือกรรมสิทธิ์ เป็นโฉนด ที่ 1 เล่ม 1 หน้า 1 ระวาง 17 ต, 3 อ, เลข 117 ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพระราชวัง แขวงเมืองกรุงเก่า (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เนื้อที่ 89 ไร่  1 งาน 52 ตารางวา (ปัจจุบันกระทรวงการคลังโอนให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื้อที่รังวัดปัจจุบัน 91 – 1 – 99 ไร่)

สำหรับ กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) บนแปลงโฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย เป็นการจำลองแปลงนาเสมือนเป็นผืนผ้าขนาดใหญ่ และใช้ต้นข้าวเปรียบเสมือนปากกาถ่ายทอดเรื่องราวบนผืนผ้า โดยออกแบบภาพศิลปะบนนาข้าว 4 แบบ ได้แก่

  1. ตัวอักษรเลข 10 (ไทย) “ทรงพระเจริญ” หมายถึง การถวายพระพรชัยมงคล “ทรงพระเจริญ” แก่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
  2. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ การ์ตูนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” หมายถึง ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่สื่อถึงครอบครัวที่เป็นสัญลักษณ์ของโครงการพระราชดำริ จิตอาสาด้วยใบหน้ายิ้มอิ่มเอิบอย่างมีความสุข และข้อความ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
  3. พระพิรุณทรงนาค หมายถึง พระวิรุณ หรือ พระวรุณเป็นเทพเจ้าแห่งฝน ตามคติของศาสนาฮินดูเป็นเทพบุรุษมีกายสีน้ำเงิน มี ๒ กร ทรงพระขรรค์เป็นอาวุธ สวมมงกุฎยอดเดินหน สวมอาภรณ์สีทอง ทรงเครื่องประดับด้วยทองคำ ไข่มุกและแก้วเพทาย ทรงพญานาคเป็นพาหนะ เป็นเทพที่คอยรักษาความสงบสุขและเปี่ยมไปด้วยความเมตตา พระพิรุณทรงรักในความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งและไม่ชอบคนที่พูดจาเป็นเท็จ เชื่อว่าหากผู้ใดมีความซื่อสัตย์ มี        ศีลธรรรม พระพิรุณก็จะประทานพรให้ชีวิตมีแต่ความสุข แต่หากผู้ใดพูดจาโป้ปดพระพิรุณ  ก็จะทรงลงโทษจนเป็นธรรมเนียมเมื่อมีการกล่าวคำมั่นสัญญาหรือดื่มน้ำสาบานต้องมีการกล่าวอ้างพระพิรุณให้มาเป็นพยานในสัญญาครั้งนี้ จนกลายมาเป็นประเพณี “การถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา” และพิรุณทรงนาค ยังเป็นตราสัญลักษณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  4. พญานาค หมายถึง งูใหญ่มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา และนาคยังเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล บางแห่งมีความเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำ บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า โดยพันธุ์ข้าวที่ใช้นำมาปลูกเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและเพื่อสร้างสรรค์เป็นรูปแบบต่างๆ นั้น ใช้ข้าวเหนียวดำ หรือข้าวกล่ำ เป็นข้าวสีดำ ใช้ให้เห็นเป็นเส้นและลวดลาย ส่วนพื้นสีเขียว ใช้ข้าวพันธุ์ กข 41 และ กข 77

กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะบนนาข้าว (Rice of Art) ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง สังกัด ส.ป.ก. จิตอาสาและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมดำเนินกิจกรรมปลูกข้าวถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพวาดบนผืนนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระ  ราชาเกษตรทฤษฏีใหม่ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ และเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมผลงานทางศิลปะที่เกิดจากความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ แปลงนาข้าว แปลงโฉนดเลขที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าชมฟรี