แจ้งเตือนเกษตรกรพื้นที่ฝนน้อยและฝนทิ้งช่วง เตรียมป้องกันความเสียหายจากปัญหาขาดแคลนน้ำ

กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับมือและป้องกันความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำและฝนทิ้งช่วงในระยะนี้

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้อุณหภูมิของอากาศสูงกว่าปกติ เกิดสภาวะความแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงและปริมาณฝนจะน้อย ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้ทราบปริมาณสถานการณ์น้ำ และเร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง โดยได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งและฝนทิ้งช่วง (War Room) ปี 2562 ขึ้นเพื่อสำรวจสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยควรเตรียมการป้องกันความเสียหายจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ ดังนี้

  1. ให้สำรองน้ำไว้ใช้ในไร่นา เพียงพอต่อ 1 รอบการเพาะปลูก กรณีที่มีฝนตกลงมาในระยะนี้ หรือขุดบ่อกักเก็บน้ำไว้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ปริมาณฝนรวมปีนี้น้อยกว่าค่าปกติ 5-10%
  2. ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า
  3. รักษาความชื้นไว้ในแปลงปลูกพืช เช่น การใช้วัสดุคลุมดิน
  4. ตัดแต่งพืช หรือกิ่งไม้ผล เพื่อลดการคายน้ำของพืช
  5. พิจารณาเลือกใช้ระบบการให้น้ำที่เพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำแก่พืช เช่น การใช้ระบบน้ำหยด หรือมินิสปริงเกลอร์
  6. พิจารณาปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวเป็นพืชใช้น้ำน้อย เช่น พืชไร่ พืชผักอายุสั้น จากเดิมที่เคยปลูกข้าวไว้ 10 ไร่ อาจแบ่งพื้นที่ปลูกพืชผัก 1-2 ไร่ เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน
  7. พื้นที่ซึ่งมีการปลูกข้าวแล้วให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น ปรับเปลี่ยนเป็นแบบเปียกสลับแห้ง และควบคุมระดับน้ำในนาข้าว

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่