กรมชลฯผันน้ำโควต้าพิเศษ 2 ล้าน ลบ.ม. ลงบึงสีไฟ ผู้ว่าฯครวญเสียดายงบพัฒนา 817 ล้าน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2560  บึงสีไฟ บึงน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ 3 ของประเทศที่มีเนื้อที่กว่า 5 พัน 2 ร้อยไร่ ระดับน้ำได้เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง และเพื่อเป็นการป้องกันระบบนิเวศภายในบึงสีไฟเสียหายจากภัยแล้งที่จะมาเยือนรวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บภายในบึงสีไฟ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จึงได้ทำหนังสือเสนอขอน้ำไปยังกรมชลประทาน เพื่อขอจัดสรรน้ำโควต้าในกรณีพิเศษ จำนวน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อมาหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ และฟื้นฟูสภาพบึงสีไฟ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตร ซึ่งขณะนี้ได้อนุมัติและจัดสรรน้ำดังกล่าวจำนวน 2 ล้านลูกบาศก์เมตรมาให้แล้ว โดยสำนักชลประทานที่ 3 ได้ผันน้ำส่งตรงมาจากเขื่อนนเรศวร ไหลมาตามลำคลองชลประทานเมนหลัก ซี 1 โดยขณะนี้มวลน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าสู่ภายในบึงสีไฟด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบึงสีไฟแล้ว ทั้งมวลน้ำดังกล่าวจะทำให้ระบบนิเวศในพื้นที่ภายในบึงสีไฟเขียวชอุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป สำหรับบึงสีไฟ สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมจัดกิจกรรมนำเยาวชนและชมรมนักดูนก ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารากฐานเยาวชน คนรอบบึง เป็นผู้นำดูนกและศึกษาระบบนิเวศบริเวณรอบบึงสีไฟ ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนผู้สนใจศึกษาชีวิตของนก ซึ่งบางชนิดเริ่มจะหาชมได้ยากมากในปัจจุบัน แต่สามารถพบได้ในบึงสีไฟ ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ ความสมดุลของระบบนิเวศภายในบึงสีไฟได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับกิจกรรมในการดูนก ให้ถูกต้อง ไม่เป็นการรบกวนนก จนทำให้นกจะต้องอพยพไปยังถิ่นอื่น จึงเกิดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่บึงสีไฟ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนพิจิตรในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการฝึกปฏิบัติการฐานดูนก กิจกรรมการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติการ กิจกรรมจริยธรรมของผู้นำดูนก กิจกรรมถ่ายภาพนกและการร่วมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การบริการนำดูนกแก่ผู้สนใจที่จะเดินทางมาดูนกอีกด้วย

ทางด้านนายวีระศักดิ์กล่าวว่า แม้จังหวัดพิจิตรจะไม่ได้รับงบประมาณพัฒนาบึงสีไฟ 817 ล้านบาทก็ตาม ซึ่งผมเองเสียดายกับคนพิจิตร งบสะดุด จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของชาวพิจิตรเอง แต่ผมเองก็พยายามดูแลบึงสีไฟให้ดีที่สุด ผมเองก็จะปรับปรุงบึงสีไฟให้เป็นแก้มลิงรับน้ำตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นหน้าตาของจังหวัดพิจิตรต่อไปตามที่ได้รับปาก โดยจะไม่ปล่อยให้น้ำแห้งจะรักษาระบบนิเวศให้มีน้ำให้สวยงาม โดยได้ทำหนังสือเสนอขอน้ำไปยังกรมชลประทาน เพื่อขอจัดสรรน้ำโควต้าในกรณีพิเศษ จำนวน 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อมาหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ และฟื้นฟูสภาพบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตร