สภาเกษตรกรแห่งชาติพร้อมนำกฎหมายเกษตรพันธสัญญาแพร่สู่ประชาชน หวังทั้งสองฝ่ายได้รับความเป็นธรรม เอาเปรียบกันน้อยลง

จากปัญหาระบบเกษตรพันธสัญญาที่ไม่เป็นธรรม  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายยื่นเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐบาล จนถึงขณะนี้ได้ผ่านขั้นตอนรับหลักการในวาระที่ 1 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการการพิจารณารายมาตราในวาระที่ 2 แล้ว โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ น่าจะพิจารณาในวาระที่ 3 ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม พ.ศ. …. ในราวต้นเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งจะมีการประกาศใช้ต่อไป

นายประพัฒน์   ระบุว่า ที่ผ่านมาประชาชนที่ไม่ได้ติดตามข้อมูลเมื่อกฎหมายบังคับใช้จะไม่รู้ว่ากฎหมายนี้มีสาระสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับเกษตรกรอย่างไร ความไม่รู้ทำให้เกิดความไม่เข้าใจจึงเป็นโอกาสให้กฎหมายถูกนำไปใช้อย่างเอารัดเอาเปรียบ สภาเกษตรกรแห่งชาติที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายมาตั้งแต่แรก ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และเพื่อให้รู้ว่าต่อไปผู้ประกอบการต้องประกาศสาระสำคัญทั้งระบบโดยทั้งสองฝ่ายต้องเข้าใจตรงกันและการทำสัญญาต้องโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น หลักการคือทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์แบ่งปันกันอย่างเป็นธรรม เอารัดเอาเปรียบน้อยลง  กฎหมายฉบับนี้จะมีส่วนราชการดูแล ตรวจสอบให้คู่สัญญาให้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าเทียมกัน เมื่อมีปัญหาสามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ และที่สำคัญมีการกำหนดบทลงโทษทั้งสองฝ่ายหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่ การมี พ.ร.บ.ดังกล่าว จึงน่าจะช่วยให้การเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ลดการละเมิดต่อกันลงได้    อย่างไรก็ตาม บทบาทของสภาเกษตรกรฯใน พรบ.ฉบับนี้คือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทั้งระดับชาติและจังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดจะมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดูแลเรื่องระบบเกษตรพันธสัญญาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดทำหน้าที่ตัวแทนเกษตรกร

“นอกจากนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังได้รับมอบหมายจากประธานกรรมาธิการ พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร และประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอกดนัย มีชูเวท ว่าเมื่อ พรบ.ดังกล่าวผ่านวาระ 3 ให้จัดเวทีโดยเชิญสื่อมวลชน เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ซักซ้อมทำความเข้าใจในเนื้อหาของกฎหมายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งคาดหวังว่าจะทำให้สังคมนี้มีความเสมอภาค มีความเป็นธรรม ภาคเกษตรกรรมจะมั่นคง ยั่งยืน “นายประพัฒน์   กล่าว