20 จังหวัดภาคอีสานโชว์ เกษตรกรรุ่นใหม่ ยุคปฏิรูปไทยแลนด์ 4.0

การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ นับเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการวางรากฐานและแนวทาง ผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ การบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน โดยมุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการเกษตรทั้งระบบเพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการแข่งขันในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่หันมาทำเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อยได้มาก” สอดคล้องกับโมเดล “Thailand 4.0” ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรแม่นยำสูง ( Precision Farming) มีการใช้วิทยากร ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดเป็นกลุ่มเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) ซึ่งเป็น platform ในการสร้าง New Startups ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การเปลี่ยนแปลงสินค้าเกษตรให้เป็นอาหารสุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าสูง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานสร้างงและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ คือ อายุ 17-45 ปี เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกรเป็น “ศูนย์กลางเรียนรู้ด้วยตนเอง” และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร “ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตร ทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด จนเป็นเกษตรกรมืออาชีพที่เป็นผู้นำทางการเกษตรนท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา มุ่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 1,500 ราย ให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับ การพัฒนาภาคการเกษตร รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายเกษตตรกรรุ่นใหม่เพื่อเป็นพลังในการปฏิรูปภาคการเกษตรนำไปสู่ความเป็นผู้นำทางเกษตร มีความภาคภูมิใจ พึ่งพาตนเองได้และเป็นที่พึ่งแก่เพื่อนเกษตรกร

สำหรับการจัดงาน “ชุมนุมตลาดนัดวิชาการและนวัตกรรมเกษตรกรรุ่นใหม่” ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เครือข่าย Young Smart Farmer ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล ประสบการณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการเกษตร ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ แปลงนายวิวิช พวงสวัสดิ์ Young Smart Farmer ต้นแบบ ด้านการเกษตรผสมผสาน ณ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำ จังหวัดหนองบัวลำภู ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมของ                Young Smart Farmer ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมจัดแสดงผลผลิตจากเครือข่าย Young Smart Farmer ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การเสวนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการ และนวัตกรรมเกษตรกรรุ่นใหม่ เยี่ยมชมฟาร์ม Young Smart Farmer ต้นแบบ และตลาดนัดวิชาการ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้แลกเปลียนเรียนรู้กับ Young Smart Farmer ที่ประสบความสำเร็จจากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในที่สุด