มะพร้าวอ่อน พืชอนาคตสดใสของเกษตรกรเกาะยาว จังหวัดพังงา

เกาะยาว เป็นอำเภอเล็กๆ ของจังหวัดพังงา พื้นที่ประมาณ 137.6 ตารางเมตร ประกอบด้วย 2 เกาะหลักๆ คือ เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ และเกาะต่างๆ รายล้อมมากมาย มีชายหาดและทิวทัศน์ที่สวยงามกลางทะเลอันดามัน รายได้หลักของประชาชนมาจากการทำสวนยางพารา ทำนา ประมง และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นอกจากพืชเศรษฐกิจหลักคือ ข้าว ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของข้าวอินทรีย์ ที่มีรสชาติดี มีไอโอดีนแล้ว ยังมีพืชเศรษฐกิจอีกชนิดที่มีอนาคตสดใส สร้างความหวังให้เกษตรกรชาวอำเภอเกาะยาว คือ มะพร้าวอ่อน เนื่องจากเกาะยาวเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

อีกทั้งมะพร้าวของเกาะยาวมีรสชาติดี เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล ทำให้มะพร้าวมีรสชาติหวาน เข้มข้น อร่อย พร้อมทั้งได้สัมผัสวิถีแบบพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านจับปลา หาหอย เกี่ยวข้าว ขี่จักรยาน เที่ยวศึกษาธรรมชาติ ดังคำยืนยันของเกษตรกรรายนี้

คุณลุงอุสัน บัวทอง หรือที่ชาวอำเภอเกาะยาวรู้จักกันดี ในนาม “ป๊ะบ่าว” อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งทำอาชีพไร่นาสวนผสม ในพื้นที่ จำนวน 4 ไร่ โดยทำนาควบคู่กับการปลูกพืชผักต่างๆ ไม้ผล ยางพารา เลี้ยงปลา และเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมะพร้าวอ่อน ซึ่งปลูกไว้ จำนวน 50 ต้น ซึ่งให้ผลผลิตแล้วทั้งหมด ให้ผลต้นละ 50 ผล จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่มาชมในสวน ราคาผลละ 30 บาท สร้างรายได้ปีละ ประมาณ 75,000 บาท

นางอุษณี เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า อำเภอเกาะยาว มีเกษตรกรปลูกมะพร้าวอ่อน จำนวน 240 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก จำนวน 306 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว จำนวน 243 ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต จำนวน 63 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 2,500 กิโลกรัม/ไร่ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 7 ล้านกว่าบาท

ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินการผลิตที่ปลอดภัยตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงาตรวจออกใบรับรองมาตรฐานการผลิต นับว่า มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของอำเภอเกาะยาวที่นับวันจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ (076) 597-127